23 Cdo 1579/2014
Datum rozhodnutí: 30.09.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.23 Cdo 1579/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Kateřinou Hornochovou v právní věci žalobkyně A04 OMEGA, s.r.o. , se sídlem Praha 10, Korytná 1538/4, PSČ 100 00, identifikační číslo osoby 26853931, zastoupené Mgr. Janem Válkem, advokátem se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1680/13, proti žalované Beskyd Fryčovice, a.s. , se sídlem Fryčovice č.p. 606, PSČ 739 45, identifikační číslo osoby 45192901, zastoupené JUDr. Milošem Jirmanem, advokátem se sídlem Žďár nad Sázavou, Nádražní 600/21, o zaplacení 377 460 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 26 Cm 130/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. září 2013, č. j. 8 Cmo 229/2013-46, takto:


Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. září 2014, č.j. 23 Cdo 1579/2014-78, se opravuje ve složení senátu takto: Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D.
O d ů v o d n ě n í :
Ve smyslu § 164 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) je namístě opravit v rozhodnutí kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozsudku.
Nejvyšší soud zjistil, že při písemném vyhotovení usnesení došlo k chybě, když v záhlaví usnesení místo člena senátu JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. byla uvedena JUDr. Hana Lojkásková.
Postupem podle § 164 ve spojení s § 243b o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného usnesení.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 30. září 2014

JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á
předsedkyně senátu