23 Cdo 1533/2010
Datum rozhodnutí: 27.04.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
23 Cdo 1533/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobce Mgr. R. K., správce konkurzní podstaty úpadkyně KRÄMER s.r.o., se sídlem v Ostravě, Výškovice, Nováčkova 29, IČ 47682647, zastoupeného Mgr. Davidem Cagašem, advokátem se sídlem v Ostravě Slezské Ostravě, Jaklovecká 18, proti žalované Magic Helena spol. s r. o., se sídlem v Praze 4, Otradovická 733, PSČ 142 00, IČ 49688642, zastoupené JUDr. Alešem Kolářem, advokátem se sídlem v Praze 3, Přemyslovská 28, o zaplacení částky 336 080 Kč s příslušenstvím a o vzájemném návrhu žalované o 84 020 Kč, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 52 Cm 314/96, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 11. listopadu 2009, č. j. 2 Cmo 217/2006-299, ve znění opravného usnesení ze dne 16. února 2010, č. j. 2 Cmo 217/2006-313, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze v pořadí třetím rozsudkem ze dne 17. června 2005, č. j. 52 Cm 314/96-224, uložil žalované zaplatit žalobci částku 336 080 Kč s 18% úroky z prodlení od 15. 12. 1995 do zaplacení (výrok písemného vyhotovení rozsudku obsahuje zřejmou chybu v psaní je v něm uvedena sazba 189% úroků z prodlení) a rozhodl o náhradě nákladů řízení.
K odvolání žalované Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 11. listopadu 2009, č. j. 2 Cmo 217/2006-299, ve znění usnesení ze dne 16. února 2010, č. j. 2 Cmo 217/2006-313, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod bodem I v rozsahu povinnosti žalované zaplatit žalobkyni částku 133 492 Kč s 18% úrokem z prodlení od 15. 12. 1995 do zaplacení potvrdil (výrok pod bodem I), ve výroku pod bodem II rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (výrok pod bodem II) a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení k rozhodnutí o vzájemném návrhu žalované ve výši 84 020 Kč (výrok pod bodem III).
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná podáním ze dne 15. února 2010 dovolání.
Žalobce ve vyjádření k dovolání toto zhodnotil jako nedůvodné a navrhl jeho zamítnutí.
Podáním ze dne 25. března 2010 vzala žalovaná dovolání zpět.
Nejvyšší soud po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodne soud v konečném rozhodnutí (srov. výrok rozsudku odvolacího soudu pod body II a III).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2010

JUDr. Zdeněk D e s
předseda senátu