23 Cdo 153/2015
Datum rozhodnutí: 31.01.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.201323 Cdo 153/2015

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně Chodské obchodní společnosti s.r.o. , se sídlem v Klenčí pod Čerchovem 320, okr. Domažlice, PSČ 345 24, IČO 45352305, zastoupené Mgr. Janem Blažkem, advokátem, se sídlem v Plzni, Riegrova 20, PSČ 301 00, proti žalovanému městysu Klenčí pod Čerchovem , se sídlem v Klenčí pod Čerchovem 118, PSČ 345 34, IČO 00253472, zastoupenému PhDr. Mgr. Janou Koutnou, advokátkou, se sídlem v Domažlicích, Týnské Předměstí, Kostelní 1, PSČ 344 01, o zaplacení částky 740 737 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 7 C 53/2006, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 19. srpna 2014, č. j. 25 Co 469/2013-902, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 13 746 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám PhDr. Mgr. Jany Koutné, advokátky, se sídlem v Domažlicích, Týnské Předměstí, Kostelní 1, PSČ 344 01.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Domažlicích rozsudkem ze dne 2. dubna 2013, č. j. 7 C 53/2006-816, ve znění opravného usnesení ze dne 30. května 2013, č. j. 7 C 53/2006-841, zamítl žalobu na zaplacení částky 686 847 Kč s úrokem z prodlení (výrok pod bodem I) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výroky pod bod II a III).
K odvolání žalobkyně Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 19. srpna 2014, č. j. 25 Co 469/2013-902, rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích pod body I a III potvrdil (výrok pod bodem I), ve výroku pod bodem II jej změnil tak, že se žádnému z účastníků nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení (výrok pod bodem II), a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok pod bodem III).
Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně dovoláním.
Žalovaný ve vyjádření k dovolání navrhl, aby dovolání bylo odmítnuto nebo zamítnuto.
Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) úvodem poznamenává, že rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále opět jen o. s. ř. ).
Podáním ze dne 23. ledna 2017 vzala žalobkyně dovolání zpět.
Nejvyšší soud po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243c odst. 3 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
O vrácení soudního poplatku z dovolání rozhoduje soud prvního stupně (§ 3 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
Nesplní-li žalobkyně dobrovolně povinnost, kterou jí ukládá toto rozhodnutí, může se žalovaný domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 31. ledna 2017

JUDr. Zdeněk D e s
předseda senátu