23 Cdo 1380/2017
Datum rozhodnutí: 15.06.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.23 Cdo 1380/2017 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Desem ve věci žalobce P. Č. , IČO 42718104, zastoupeného Mgr. Richardem Polmou, advokátem, se sídlem v Mladé Boleslavi, Křížkové schody 67, PSČ 293 01, proti žalovanému T. B. , IČO 47142227, zastoupenému Mgr. Pavlem Mařanem, advokátem, se sídlem v Mladé Boleslavi, Nerudova 691, PSČ 293 01, o zaplacení částky 91 990 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 9 C 403/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. května 2016, č. j. 15 Co 230/2016 128, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. dubna 2017, č. j. 23 Cdo 1380/2017-164, se v záhlaví a v odůvodnění rozhodnutí opravuje tak, že nesprávné označení odvolacího soudu Krajský soud v Praze se nahrazuje správným zněním Městský soud v Praze.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. dubna 2017, č. j. 23 Cdo 1380/2017-164, je postiženo zjevnou nesprávností spočívající v tom, že v záhlaví a v odůvodnění uvedeného usnesení je nesprávně uveden odvolací soud jako Krajský soud v Praze, ač ve věci rozhodoval jako odvolací soud Městský soud v Praze.
Podle § 164 o. s. ř. opraví předseda senátu v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Podle § 167 odst. 2 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.
Nejvyšší soud proto vydal podle ustanovení § 164 o. s. ř. za použití § 167 odst. 2 a 243b o. s. ř., opravné usnesení, jímž tuto zjevnou nesprávnost shora uvedeným způsobem opravil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. června 2017
JUDr. Zdeněk D e s
předseda senátu