23 Cdo 1341/2011
Datum rozhodnutí: 28.04.2011
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř.
23 Cdo 1341/2011

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph. D. v právní věci žalobkyně BRAIN, s. r. o., se sídlem v Praze 4, U Krčské vodárny 23, IČ: 485 88 202, proti žalované Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 10, Vinohradská 167, IČ: 257 88 001, zast. Mgr. Martinem Dolečkem, advokátem se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, CITY TOWER, o zaplacení 448.194,- Kč, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 10. 2010, č. j. 3 Cmo 12/2010-104, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 13. 10. 2010, č. j. 3 Cmo 12/2010-104, potvrdil rozsudek Městského soudu v Praze (dále též jen soud prvého stupně ) ze dne 15. 9. 2009, č. j. 15 Cm 6/2008-64, jímž byla zamítnuta žaloba na zaplacení částky 176.156,- Kč za poškození dobrého jména, 200.000,- Kč za škodu způsobenou ztrátou kontraktu na stavební práce, nákladů na administrativní a právní činnost ve výši 42.000,- Kč a přiměřeného zadostiučinění ve výši 30.038,- Kč a a žalobkyni uložena povinnost zaplatit žalované na náhradu nákladů řízení částku 21.301,- Kč k rukám Mgr. Martina Dolečka, advokáta, a to do tří dnů od právní moci rozsudku; odvolací soud dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení tak, že žalobkyně je povinna zaplatit žalované na jejich náhradu částku 56.244,- Kč k rukám jejího právního zástupce, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.
Dovoláním ze dne 25. 1. 2011 napadla žalobkyně, nezastoupena advokátem, rozhodnutí odvolacího soudu a závěrem požádala o posouzení tohoto dovolání a vrácení věci k jinému soudu k dalšímu řízení .
Usnesením ze dne 2. 2. 2011, č. j. 15 Cm 6/2008-115, soud prvého stupně žalobkyni vyzval, aby si pro podání dovolání zvolila právním zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti usnesení odvolacího soudu, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, popř. aby předložila doklad o právnickém vzdělání osoby, jež za ní jedná. Zároveň žalobkyni poučil o následcích nesplnění výzvy, a to o zastavení dovolacího řízení.
Žalobkyně na shora uvedené usnesení soudu prvého stupně reagovala podáním ze dne 14. 2. 2011, v němž žádala o prodloužení lhůty k zajištění advokáta pro dovolací řízení.
Přípisem č. j. 15 Cm 6/2008-118, doručeným žalobkyni dne 1. 3. 2011, soud prvého stupně žalobkyni vyhověl a prodloužil lhůtu pro splnění podmínek advokátního přímusu do 1. 4. 2011.
Podle § 241 odst. 1 věty první, odst. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), musí být dovolatel, který je fyzickou osobou, zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného zákonem č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Jedná se o zvláštní podmínku dovolacího řízení týkající se každého dovolatele v daném případě právnické osoby), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího odstranění nelze o dovolání věcně rozhodnout, a to s výjimkou rozhodnutí o zastavení dovolacího řízení.
V posuzované věci, jak již bylo shora uvedeno, žalobkyně si ani po výzvě soudu, jak plyne z předkládací zprávy soudu prvého stupně a obsahu spisu, ve stanovené lhůtě nezvolila advokáta či notáře a neučinila tak dosud. Žalobkyně přes poučení soudu taktéž neprokázala (a ani netvrdila), že by za ní - vyjma Ing. R. T., jednatele, jenž v přípisu ze dne 14. 2. 2011 uvedl, že právnické vzdělání nemá - jednala osoba, jež právnické vzdělání má.
Z toho je zřejmé, že nebyl odstraněn nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení, ačkoli žalobkyně (dovolatelka) byla o důsledcích nesplnění výzvy poučena.
Nejvyšší soud proto podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. dovolací řízení zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a s ohledem na to, že žalované žádné náklady v řízení nevznikly, tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 28. dubna 2011

JUDr. Ing. Jan Hušek
předseda senátu