23 Cdo 1326/2014
Datum rozhodnutí: 27.08.2014
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.23 Cdo 1326/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně Česká kancelář pojistitelů se sídlem v Praze 4, Na Pankráci č. 1724/129, PSČ 140 00, IČO 700 99 618, zastoupené Mgr. Robertem Tsch oplem, advokátem se sídlem v Praze 4, Pod Křížkem č. 4, PSČ 147 00, proti žalovaným 1) T. P. , 2) V. P., zastoupenému JUDr. Markétou Nešporovou, advokátkou se sídlem v Karlových Varech T. G. Masaryka č. 30, 3) R. P. , zastoupené JUDr. Markétou Nešporovou, advokátkou se sídlem v Karlových Varech, T. G. Masaryka č. 30, 4) P. S., o náhradu škody ve výši 2 039 191 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 17 C 69/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 24. září 2013, č. j. 56 Co 217/2013 281, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 24. září 2013, č. j. 56 Co 217/2013 281, zastavil řízení o odvolání žalobkyně proti výroku II rozsudku soudu prvního stupně (výrok pod bodem I), rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích II, V a VI potvrdil (výrok pod bodem II) a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů (výroky pod bodem III a IV).
Žalobkyně podala proti rozsudku odvolacího soudu dovolání, které vzala podáním ze dne 9. 6. 2014 zcela zpět.
Nejvyšší soud České republiky po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. za situace, kdy žalobkyně sice z procesního hlediska zavinila zastavení dovolacího řízení, avšak žalovaným v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 27. srpna 2014
JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á
. předsedkyně senátu