23 Cdo 1319/2017
Datum rozhodnutí: 27.06.2017
Dotčené předpisy: § 164, 243b o. s. ř.

23 Cdo 1319/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Kateřinou Hornochovou ve věci žalobkyně Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, IČO 5886, zastoupené JUDr. Jaromírem Císařem, advokátem se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, proti žalované euroAWK s.r.o. , se sídlem v Praze 10 Vršovicích, Konopišťská 739/16, zastoupené Dr. iur. Ernstem Giese, advokátem se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 1096/8, o vyklizení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 16C 324/2014, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. května 2016, č. j. 91 Co 13/2016-465, t a k t o:


Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. května 2017, č. j. 23 Cdo 1319/2017-561, se opravuje tak, že se datum 22. února 2016 nahrazuje datem 25. května 2016.

O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ve výroku uvedeného bylo usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. května 2016, č. j. 91 Co 13/2016-465, proti němuž směřovalo podané dovolání, označeno nesprávným datem 22. února 2016. Nejvyšší soud tuto zjevnou nesprávnost, jíž se v písemném vyhotovení svého usnesení dopustil, opravil podle § 164 o. s. ř. ve spojení s § 243b o. s. ř.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. června 2017

JUDr. Kateřina H o r n o ch o v á
předsedkyně senátu