23 Cdo 1309/2011
Datum rozhodnutí: 12.08.2011
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř.
23 Cdo 1309/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci žalobce J. K., proti žalovanému J. P., zastoupenému JUDr. Tomášem Chovancem, advokátem se sídlem v Ostravě 1, Masná 10, o zaplacení 8.976,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku Místku pod sp. zn. 40 C 199/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. července 2010, č. j. 15 Co 574/2007-141, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 29. července 2010, č. j. 15 Co 574/2007-141, změnil rozsudek Okresního soudu ve Frýdku Místku ze dne 14. prosince 2006, č. j. 40 C 199/2003 98, ve výroku II. tak, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení 7.675, 50 Kč (výrok I.), potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I., kterým byla zamítnuta žaloba na uložení povinnosti žalovanému zaplatit žalobci částku 8.976,80 Kč s příslušenstvím (výrok II.) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok III.).
Proti tomuto rozsudku podal žalobce dovolání.
Protože žalobce nebyl v době podání dovolání zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývá, že za něho jedná osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 1 o.s.ř.) a podání nemá náležitosti dovolání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 15.října 2010, č. j. 40 C 199/2003-155, jež bylo žalobci doručeno dne 3.listopadu 2010, výzván k odstranění vad dovolání a usnesením ze dne 8. listopadu 2010, č. j. 40 C 199/2003-161, jež bylo žalobci doručeno dne 15. listopadu 2010, vyzván opětovně k odstranění vad svého podání. Současně byl poučena o tom, že musí být zastoupen advokátem či notářem nebo osobou s právnickým vzděláním uvedenou v § 21 o. s. ř. Soud prvního stupně uložil dovolateli odstranění vad podání ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení a upozornil ho na možné následky nečinnosti. Dovolatel vytýkané nedostatky neodstranil. Žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení byla zamítnuta Okresním soudem ve Frýdku-Místku usnesením ze dne 24. listopadu 2010, č. j. 40 C 199/2003-165, jež bylo žalobci doručeno dne 13. prosince 2010.
Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Povaha dovolání jako mimořádného opravného prostředku, jakož i náročnost na formální náležitosti takového podání, odůvodňují požadavek stanovený v § 241 odst. 1 o.s.ř., aby dovolatel byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní službu (advokátem), jestliže sám nemá právnické vzdělání. Výjimky z tzv. povinného (nuceného) zastoupení dovolatele v dovolacím řízení ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. nepřipouští.
Povinné (nucené) zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se účastníka řízení (dovolatele). Její nedostatek lze sice odstranit, avšak bez jejího splnění nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí.
Podle § 103 o.s.ř.(§ 243c odst. 1 o.s.ř.) soud kdykoliv za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky za nichž může jednat ve věci - podmínky řízení.
Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.
Protože v dané věci dovolatel ani na výzvu soudu neodstranil vady podání a nedostatek povinného zastoupení a dovolatel sám nemá právnické vzdělání, Nejvyšší soud České republiky podle § 243c a § 104 odst. 2 o.s.ř. dovolací řízení zastavil.
O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o.s.ř., když žalovanému žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. srpna 2011

JUDr. Kateřina Hornochová
předsedkyně senátu