23 Cdo 1294/2017
Datum rozhodnutí: 15.05.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
23 Cdo 1294/2017
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci žalobkyně ČEZ Prodej, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Duhová 1/425, IČ 27232433, zastoupené JUDr. Danielem Volopichem, advokátem se sídlem v Plzni, Vlastina 23, proti žalovanému M. K. , podnikateli se sídlem v Ústí nad Labem, Na Sklípku 705/41, IČ 48306746, o zaplacení částky 6 325 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 22 C 161/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. listopadu 2013, č. j. 17 Co 28/2012-170, takto:I. Řízení o dovolání žalovaného se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění:

Žalovaný podaným dovoláním napadl rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. listopadu 2013, č. j. 17 Co 29/2012-170, kterým Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud odvolací potvrdil ve výroku I a ve výroku II změnil rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. listopadu 2009, č. j. 22 C 161/2007-102.
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má odpovídající právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.), soud prvního stupně jej usnesením ze dne 15. listopadu 2016, č. j. 22 C 161/2007-186, doručeným dovolateli dne 28. listopadu 2016, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 30 dnů od doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ani ve lhůtě určené ve výzvě ani později; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b o. s. ř. a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalovaný s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalobkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. května 2017
JUDr. Kateřina H o r n o ch o v á
předsedkyně senátu