23 Cdo 1277/2010
Datum rozhodnutí: 27.04.2011
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř.
23 Cdo 1277/2010

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci žalobkyně Česká podnikatelská pojišťovna, Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 4, Budějovická č. 5, IČO 63998530, zastoupené JUDr. Michalem Marčišinem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Gočárova třída č. 1013, proti žalovanému B. K. o zaplacení 2.347,-Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 17 C 84/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 13. října 2009, č. j. 69 Co 373/2009-51, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci rozsudkem ze dne 13. října 2009, č. j. 69 Co 373/2009-51, potvrdil rozsudek pro uznání Okresního soudu v Šumperku ze dne 6. dubna 2009, č. j. 17 C 84/2009 24, kterým byla uložena žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni částku 2.347,- Kč s příslušenstvím, a dále bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti tomuto rozsudku podal žalovaný dovolání.
Protože žalovaný nebyla v době podání dovolání zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývá, že za něho jedná osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 1 o.s.ř.) a podání nemá náležitosti dovolání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 13. ledna 2010, č. j. 17 C 84/2009-59, jež bylo žalovanému doručeno dne 27. ledna 2010, vyzván k odstranění vad svého podání. Současně byl poučen o tom, že musí být zastoupen advokátem či notářem nebo osobou s právnickým vzděláním uvedenou v § 21 o. s. ř. Soud prvního stupně uložil dovolateli odstranění vad podání ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení a upozornil ji na možné následky nečinnosti. Dovolatel vytýkané nedostatky neodstranil.
Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Povaha dovolání jako mimořádného opravného prostředku, jakož i náročnost na formální náležitosti takového podání, odůvodňují požadavek stanovený v § 241 odst. 1 o.s.ř., aby dovolatel byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní službu (advokátem), jestliže sám nemá právnické vzdělání. Výjimky z tzv. povinného (nuceného) zastoupení dovolatele v dovolacím řízení ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. nepřipouští.
Povinné (nucené) zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se účastníka řízení (dovolatele). Její nedostatek lze sice odstranit, avšak bez jejího splnění nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí.
Podle § 103 o.s.ř.(§ 243c odst. 1 o.s.ř.) soud kdykoliv za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky za nichž může jednat ve věci - podmínky řízení.
Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.
Protože v dané věci dovolatel ani na výzvu soudu neodstranil vady podání a nedostatek povinného zastoupení a dovolatel sám nemá právnické vzdělání, Nejvyšší soud České republiky podle § 243c a § 104 odst. 2 o.s.ř. dovolací řízení zastavil.
O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o.s.ř., když žalobkyni žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2011

JUDr. Kateřina Hornochová
předsedkyně senátu