23 Cdo 1236/2010
Datum rozhodnutí: 29.06.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.23 Cdo 1236/2010
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., v právní věci žalobce Hospodářské obchodní družstvo Dolní Heřmanice , se sídlem Dolní Heřmanice 125, IČ: 494 34 268, zastoupeného JUDr. Jaroslavou Brabcovou, advokátkou se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Sadová 2237, proti žalovanému LACRUM Velké Meziříčí, s. r. o. , se sídlem Velké Meziříčí, Hornoměstská 383, IČ: 639 92 370, zastoupenému JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Sokolská 60, Praha 2, PSČ 120 00, o zaplacení 534.033,19 Kč s přísl., vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 11 Cm 43/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. listopadu 2009, č. j. 4 Cmo 307/2009-216, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozsudkem ze dne 19. 11. 2009, č. j. 4 Cmo 307/2009-216, potvrdil rozsudek Krajského soudu v Brně (dále též jen soud prvého stupně ) rozhodl rozsudkem ze dne 21. dubna 2009, č. j. 11 Cm 43/2008-137, jímž tento soud zamítl žalobu, aby žalovaný zaplatil žalobci částku 185.211,- Kč, s úrokem z prodlení ve výši reposazby stanovené ČNB k 1. dni každého kalendářního pololetí, v němž prodlení žalovaného trvá, zvýšené o 7 procentních bodů, od 28. 5. 2008 do zaplacení, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci částku 348.822,19 Kč s 9% úroky z prodlení od 1. 4. 2006 do 31. 12. 2006, s 9,5% úroky z prodlení od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007, s 9,75% úroky z prodlení od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007, s 10,5% úroky z prodlení od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008, s 10,75% úroky z prodlení od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008, s 9,25% úroky z prodlení od 1. 1. 2009 do 21. 4. 2009 a s úroky z prodlení ve výši reposazby ČNB zvýšené o 7 procentních bodů platné k prvnímu dni každého pololetí, pro něž prodlení trvá, od 22. 4. 2009 do zaplacení, a rozhodl o náhradě nákladů řízení tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci na jejich náhradu částku 26.331,- Kč.
Dovoláním doručeným soudu prvého stupně dne 10. 2. 2010, napadl žalobce rozsudek odvolacího soudu s tím, že dovolání je přípustné dle ust. § 237 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 237 odst. 3 o. s. ř. a dle ust. § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. důvodné, neboť je přesvědčen, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Závěrem dovolatel navrhl zrušení rozsudků obou stupňů a vrácení věci soudu prvého stupně k dalšímu řízení.
V podání ze dne 16. 3. 2010 se k dovolání vyjádřil žalovaný a závěrem navrhl, aby Nejvyšší soud podané dovolání jako nepřípustné odmítl a přiznal mu právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Podáním doručeným soudu prvého stupně vzal žalobce dovolání zpět a navrhl, aby řízení bylo zastaveno a rozhodnuto o nákladech řízení tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.
Podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu, vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) s ohledem na shora uvedený procesní úkon žalované dovolací řízení podle ust. § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu a o Dohodu o narovnání z 12. 5. 2011, v níž se účastníci vzdali práva na náhradu nákladů řízení a vzhledem k tomu dovolací soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně 29. června 2011

JUDr. Ing. Jan Hušek
předseda senátu