23 Cdo 1198/2015
Datum rozhodnutí: 12.11.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.23 Cdo 1198/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. v právní věci žalobkyně MB-Elektro Group spol. s r.o. , se sídlem Bruntál, Jesenická 791/20, PSČ 792 01, identifikační číslo osoby 25832298, zastoupené Mgr. René Gemmelem, advokátem, se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Poštovní 2, proti žalované České Radiokomunikace a.s. , se sídlem Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, identifikační číslo osoby 24738875, o zaplacení 456 840 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 17 C 136/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. října 2014, č. j. 8 Co 778/2014-875, takto:

Výrok usnesení Nevyššího soudu České republiky ze dne 18. srpna 2015, č. j. 23 Cdo 1198/2015-941, se opravuje tak, že slovo žalované se nahrazuje slovem žalobkyně .
O d ů v o d n ě n í :

Ve smyslu § 164 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) je namístě opravit v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoliv, i po právní moci rozsudku.
Podáním doručeným Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) dne 6. 10. 2015 předložil soudce Okresního soudu v Bruntále návrh žalované na vydání opravného usnesení, v němž žalovaná upozornila na zřejmou nesprávnost výroku usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. srpna 2015, č. j. 23 Cdo 1198/2015-941.
Při písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. srpna 2015, č. j. 23 Cdo 1198/2015-941, došlo k chybě, kdy ve výroku tohoto usnesení bylo místo Dovolání žalobkyně se odmítá , nesprávně uvedeno, že se odmítá dovolání žalované. Jedná se o zřejmou nesprávnost, neboť jak ze záhlaví, tak z odůvodnění usnesení vyplývá, že Nejvyšší soud rozhodoval o dovolání žalobkyně.
Postupem podle § 164 ve spojení s § 243b o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opravného usnesení.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 12. listopadu 2015
JUDr. Kateřina H o r n o ch o v á
předsedkyně senátu