23 Cdo 1173/2017
Datum rozhodnutí: 25.04.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.23 Cdo 1173/2017

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Moniky Vackové, ve věci žalobce Ing. J. H. , proti žalované Česká pojišťovna a. s. , se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, identifikační číslo osoby 45272956, o zaplacení 50 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 13 C 222/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 5. 2016, č. j. 16 Co 188/2016-238, takto:
Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .

Odůvodnění:
(dle § 243f odst. 3 o. s. ř.)

Obvodní soud pro Prahu 1 jako soud prvního stupně usnesením ze dne 20. 7. 2015, č. j. 13 C 222/2005-211, nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků (bod I. výroku) a rovněž zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce (bod II. výroku).
K odvolání žalobce Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 13. 5. 2016, č. j. 16 Co 188/2016-238, potvrdil usnesení soudu prvního stupně.
Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce (dále též dovolatel ) včasně podaným dovoláním, které nebylo sepsáno advokátem (ze spisu ani nevyplynulo, že by dovolatel měl odpovídající právnické vzdělání), což představuje vadu, pro kterou v dovolacím řízení nelze pokračovat. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 12. 12. 2016, č. j. 13 C 222/2005-284, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně byl dovolatel poučen o procesních důsledcích nevyhovění této výzvě (že nebude-li do 15 dnů od doručení tohoto usnesení předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví). Žalobce však ani následně vytčený nedostatek neodstranil a na předmětnou výzvu reagoval tak, že opětovně požádal o ustanovení zástupce k ochraně jeho zájmů z řad advokátů a o osvobození od soudních poplatků.
Dovolací přezkum rozhodnutí o žádosti účastníka o osvobození od soudních poplatků, jenž má vyšetřit, zda účastníkovi náleží osvobození od placení soudních poplatků či nikoliv, nemůže být opětovně podmiňován platbou soudního poplatku z dovolání, neboť takový postup by ve svém důsledku vedl k popření podstaty práva, jehož přiznání se účastník domáhá (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014, uveřejněné pod číslem 73/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Protože dovolání směřuje proti usnesení, jímž odvolací soud žádosti, jíž dovolatel požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů, nevyhověl, Nejvyšší soud nejprve sám přistoupil k posouzení, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněné pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Podle § 30 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ) účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků a jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů, předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce z řad advokátů pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem. V souladu s § 138 o. s. ř. podmínkou pro (částečné) osvobození od soudních poplatků je, že to odůvodňují poměry účastníka a současně nejde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva.
V posuzovaném případě nebyl dovolatel, který je fyzickou osobou, při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem. Dovolací soud s přihlédnutím k obsahu spisu se ztotožňuje se závěrem odvolacího soudu, že dovolatel hodnověrným způsobem neprokázal své majetkové poměry tak, aby mu mohlo být zcela výjimečně ze závažných důvodů přiznáno osvobození od soudních poplatků ve smyslu ustanovení § 138 o. s. ř. Za této situace nelze u něj pokládat za splněné ani předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení ve smyslu ustanovení § 30 o. s. ř. Jelikož dovolatel ani přes výzvu soudu prvního stupně (usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 12. 12. 2016, č. j. 13 C 222/2005-284) neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48 v sešitě č. 6 z roku 2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. dubna 2017

JUDr. Pavel H o r á k, Ph.D. předseda senátu