23 Cdo 1167/2014
Datum rozhodnutí: 26.06.2014
Dotčené předpisy: § 138 odst. 1 o. s. ř.23 Cdo 1167/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Hany Lojkáskové právní věci žalobkyně CFS-FINANCIAL SERVICES spol. s r.o. , se sídlem Praha 4, U Habrovky 490/15, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 27595978, zastoupené Mgr. Janem Válkem, advokátem se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1680/13, proti žalované JUDr. Ludmile Lejnarové , advokátce se sídlem Praha 4, Růženínská 904/7, identifikační číslo osoby 66230314, zastoupené Mgr. Ladou Kosánovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Pařížská 68/9, o zaplacení 1 500 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 41 C 123/2011, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. června 2013, č. j. 28 Co 168/2013-285, takto: I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění:
(§ 243f odst. 3 občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. )

Dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. června 2013, č. j. 28 Co 168/2013-285, není přípustné podle § 237 o. s. ř., neboť napadené rozhodnutí nezávisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva ve smyslu § 237 o. s. ř. Rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. 12. 2009, sp. zn. 31 Cdo 1328/2007, ze dne 22. 12. 2009, sp. zn. 29 Cdo 101/2007 či ze dne 31. 8. 2011, sp. zn. 29 Cdo 4868/2009). Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) v uvedených rozhodnutích dospěl k závěru, že za situace, kdy postupitel oznámil dlužníku, že pohledávku postoupil postupníkovi, pak dlužník nemá (s výjimkou případů uvedených v § 525 obč. zák. - myšleno občanského zákoníku ve znění do 31. 12. 2013, eventuálně případů, ve kterých by dlužník prokázal, že postoupení pohledávky mělo za následek změnu /zhoršení/ jeho právního postavení), vůči postupníku ve sporu o úhradu pohledávky k dispozici obranu založenou na námitce neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky. V projednávané věci nejde o žádný z případů nemožnosti postoupení pohledávky podle § 525 obč. zák. a odvolacím soudem poukazované rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2009, sp. zn. 31 Cdo 1328/2007, plně dopadá na projednávanou věc, v níž byla též řešena otázka, zda má dlužník, kterému věřitel (postupitel) oznámil postoupení pohledávky postupníkovi, k dispozici námitku, že smlouva o postoupení pohledávky je neplatná. Není rozhodující, že v rozhodnutí Nejvyššího soudu, které odvolací soud použil pro odůvodnění svého rozhodnutí, je řešeno postoupení pohledávky ve vazbě na směnku. Odvolací soud tedy postupoval správně, pokud se nezabýval obranou žalované, která namítala, že smlouva o postoupení pohledávky ze dne 3. 8. 2009, kterou byly postoupeny pohledávky (z komisionářské smlouvy ze dne 8. 12. 2005) za žalovanou, a to předchůdkyní žalobkyně na žalobkyni, je neplatná, vyplynulo-li ze skutkových zjištění, že postoupení pohledávky na žalobkyni (postupníka) bylo žalované (jako dlužnici) oznámeno přímo postupitelem.
Na uvedené ustálené judikatuře nemá Nejvyšší soud, jako soud dovolací, důvod nic měnit, jak ostatně vyplývá i z jeho uvedených rozhodnutí. Všechna citovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou veřejnosti dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz.
Pokud dovolatelka požaduje, mimo zrušení obou rozsudků nalézacích soudů v dané věci, aby ji Nejvyšší soud osvobodil od zaplacení soudního poplatku, je nutno konstatovat, že z obsahu spisu vyplývá, že soudní poplatek za dovolání byl uhrazen a podle § 138 odst. 1 o. s. ř. se soudní poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození nevracejí.
Nejvyšší soud z uvedených důvodů dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. června 2014

JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á
předsedkyně senátu