23 Cdo 1154/2009
Datum rozhodnutí: 27.05.2009
Dotčené předpisy:

23 Cdo 1154/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška v právní věci žalobkyně O. S., spol. s r. o., zastoupené JUDr. T. D., advokátkou, proti žalované Č. r. V. s. Č. r., zastoupené JUDr. S. M., advokátem, o zaplacení částky 333.168,40 Kč, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 41 Cm 109/2007, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. listopadu 2008, č. j. 4 Cmo 339/2008-58,


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze usnesením ze dne 22. září 2009, č. j. 41 Cm 109/2007-48, odmítl odpor žalované proti platebnímu rozkazu ze dne 15. 11. 2007, č. j. 41 Cm 109/2007-13, pro jeho opožděnost.


K odvolání žalované Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 27. listopadu 2008, č. j. 4 Cmo 339/2008-58, potvrdil usnesení Městského soudu v Praze a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti usnesení Vrchního soudu v Praze podala žalovaná dovolání, ve kterém namítá, že řízení je postiženo vadou, která má za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, neboť v posuzovaném případě nebyly dány podmínky pro vydání platebního rozkazu. Žalobkyně v žalobě neuvedla skutečnosti, z nichž by bylo možné určit, o jaký nárok se jedná, a rovněž ani neoznačila důkazy k prokázání tvrzené pohledávky. Dovolatelka navrhla, aby z tohoto důvodu dovolací soud zrušil rozhodnutí odvolacího soudu i soudu prvního stupně.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen o. s. ř. ) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. a k tomu oprávněným subjektem žalovanou, dospěl k závěru, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není mimořádný opravný prostředek přípustný.


Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Za podmínek stanovených v ustanovení § 237 o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozhodnutí ve věci samé. Rozhodnutím ve věci samé je rozhodnutí o předmětu řízení, pro nějž se řízení vede. Jde-li o spor mezi účastníky, kteří proti sobě stojí v postavení žalobce a žalovaného, je věcí samou nárok uplatněný v žalobě. V posuzovaném případě by rozhodnutí ve věci samé bylo rozhodnutí o žalobkyní uplatněném nároku na zaplacení částky 333.168,40 Kč. Dovoláním napadené usnesení však odvolací soud nerozhodoval o žalobkyní uplatněném nároku, nýbrž potvrdil odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze, kterým byl odmítnut odpor žalované proti platebnímu rozkazu ve smyslu ustanovení § 174 odst. 3 o. s. ř. pro jeho opožděnost; již proto nelze přípustnost dovolání posoudit podle ustanovení § 237 o. s. ř.


Protože napadené usnesení odvolacího soudu je svojí povahou rozhodnutím nemeritorním, bylo na místě posoudit přípustnost dovolání podle ustanovení § 239 o. s. ř. Toto ustanovení sice přiznává účastníku řízení možnost podat dovolání proti nemeritornímu rozhodnutí odvolacího soudu, ovšem pouze v případech, které jsou zde ve výčtu výslovně uvedeny. Usnesení o odmítnutí odvolání proti usnesení soudu prvního stupně, jímž byl odmítnut odpor proti platebnímu rozkazu ve smyslu § 174 odst. 3 o. s. ř. pro jeho opožděnost, ve výčtu uvedeno není; nelze proto přípustnost dovolání v dané věci podle ustanovení § 239 o. s. ř. dovodit.


Lze uzavřít, že dovolání žalované není přípustné ani podle ustanovení § 237 o. s. ř., ani podle ustanovení § 239 o. s. ř. či ostatních ustanovení o. s. ř; Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. jako nepřípustné bez jednání odmítl.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. za situace, kdy žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení a žalované v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 27. května 2009


JUDr. Kateřina Hornochová


předsedkyně senátu