23 Cdo 1035/2010
Datum rozhodnutí: 25.05.2011
Dotčené předpisy: § 9 odst. 1 obch. zák., § 15 obch. zák.23 Cdo 1035/2010
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. v právní věci žalobce V. M. , zastoupeného JUDr. Jaroslavou Žákovou, advokátkou se sídlem v Příbrami III, Komenského nám. 289, proti žalovanému J. Z., zastoupenému JUDr. Milanem Jebavým, advokátem se sídlem v Praze 3, Ondříčkova 321/22, o zaplacení částky 244 649 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 10 C 358/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. listopadu 2009, č.j. 29 Co 284/2009-210, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 11. listopadu 2009, č.j. 29 Co 284/2009-210, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Mělníku ze dne 21. dubna 2009, č.j. 10 C 358/2008-180, kterým byla zamítnuta žaloba na zaplacení 244 649 Kč s příslušenstvím.
Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že žalovaný není v dané věci pasivně legitimován, neboť nebyl tím, kdo si vlastním jménem a na svůj účet objednal u žalobce předmět díla (zhotovení dětských hřišť a hracích prvků v Lesoparku Borky v Kolíně), nýbrž vystupoval při objednání tohoto díla jen jako osoba zmocněná při provozování podniku jeho manželky, podnikatelky Ing. J. Z. - DAHLIA, zeleň od A do Z s místem podnikání Na Výsluní 1234, Neratovice, podnikající s identifikačním číslem 49516779. Oba soudy dospěly k závěru, že smlouva o dílo, uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku (dále jen obch. zák. ), na základě níž je uplatňováno zaplacení ceny díla, nebyla uzavřena žalobcem s žalovaným, nýbrž s uvedenou Ing. J. Z. Své závěry soudy odůvodnily tím, že v objednávce s vymezením položek a ceny díla, neobsahující datum, byla jako objednatelka díla označena DAHLIA, zeleň od A do Z, Na Výsluní 1234, Neratovice, včetně otisku razítka s těmito údaji, přičemž žalovaný, v objednávce označený jako kontaktní osoba a vedoucí obchodního oddělení, objednávku podepsal a předal ji žalobci. Byť objednávka postrádá řádné označení podnikatele obchodním jménem, jestliže chybí označení jeho jména a příjmení, oba soudy dovodily, že tato vada v označení osoby sama o sobě nezpůsobuje neplatnost předmětné smlouvy o dílo, pokud z celého obsahu právního úkonu a s přihlédnutím ke skutkovým zjištěním bylo možno zjistit, že účastníkem předmětné smlouvy o dílo uzavřené s žalobcem byla podnikatelka Ing. J. Z. a žalovaný v souzené věci vystupoval ve smyslu § 15 obch. zák. jen jako osoba zmocněná při provozování podniku podnikatelky Ing. J. Z. - DAHLIA, zeleň od A do Z, používající identifikační číslo (jinak IČ) 49516779. Soud přihlédl i ke zjištění, že Ing. J. Z., podnikající od roku 1993 (Registr ekonomických subjektů Českého statistického úřadu ARES), uzavřela jako zhotovitelka dne 25.9.1995 smlouvu o dílo s Městem Kolín, jako objednatelem, v níž se Ing. J. Z., IČ 49516779, pod adresou DAHLIA, zeleň od A do Z, Na Výsluní 1234, Neratovice, zavázala k provedení díla Realizace projektu sadových úprav části lesoparku Borky, a to mimo jiné i k osazení lesoparku dětskými hracími prvky. Dílo mělo být podle této smlouvy provedeno od 30.9.1995 do 30.4.1996. Soud vzal v úvahu i zjištění, že žalovaný byl oprávněn provozovat živnost podle živnostenského listu zprostředkovatelská činnost v oblasti zahradní a krajinářské tvorby s místem podnikání v Neratovicích, Dr. E.Beneše 966/22 s přiděleným identifikačním číslem 61125547 až od 4.1.1996.
Odvolací soud neshledal oprávněnou námitku žalobce, že se s Ing. Z. nikdy nesetkal a nejednal s ní, neboť ze zápisu z kontrolního dne ze dne 14.6.1996 na akci realizace 1. etapy sadových úprav v lesoparku Borky , v němž byly uvedeny četné vady a nedodělky vybavení dětských hřišť, byli přítomni mimo jiné za firmu DAHLIA Ing. Z. a za firmu LABIRYNT p. M., kteří též zápis podepsali.
Odvolací soud dospěl k závěru, že posuzovanou smlouvu o dílo uzavřela s žalobcem objednatelka Ing. J. Z. - DAHLIA, zeleň od A do Z, Na Výsluní 1234, Neratovice, identifikační číslo 49516779, která je povinna uhradit cenu díla, a proto potvrdil rozsudek soudu prvního stupně o zamítnutí žaloby, směřující proti žalovanému J. Z.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), neboť se domnívá, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Důvodnost podaného dovolání spatřuje v tom, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení pasivní legitimace žalovaného ve smyslu § 241a písm. 2 odst. b) o. s. ř. a vychází z neúplných skutkových zjištění, když soud neprovedl svědeckou výpověď M. F., zaměstnankyně žalobce.
Dovolatel poukazuje na rozhodnutí Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 10 C 68/2000, které je pravomocné a které bylo vedeno též proti J. Z. V uvedené věci bylo soudem přijato zcela opačné rozhodnutí než k jakému dospěly soudy v daném řízení, a to, že žalovaný, jako účastník smlouvy o dílo s předmětem díla zhotovení a montáž vybavení dětských hřišť je povinen, jako objednatel díla, zaplatit cenu díla zhotoveného žalobcem. Soud tehdy dovodil, že není pochyb o tom, že žalovaný byl v právním vztahu s žalobcem.
Dovolatel zdůrazňuje, že objednávku v předmětné posuzované věci vyhotovil žalovaný, který ji i vlastnoručně podepsal. Objednávka byla opatřena razítkem DAHLIA, zeleň od A do Z, Na Výsluní 1234, Neratovice, ale soud prvního stupně a ani odvolací soud se nezabývaly tím, že Ing. J. Z. žádala příslušný živnostenský úřad o provozování činnosti pod názvem DAHLIA, zahradní a krajinářská tvorba se sídlem Neratovice, Dr. E. Beneše 966/22. Žádný takový údaj ale v objednávce uveden nebyl. Poukazuje dále na skutečnost, že objednávka neobsahovala identifikační číslo podnikatelky Ing. J. Z. V dovolání žalobce zpochybňuje svědeckou výpověď Ing. J. Z., která vypověděla, že se setkala s žalobcem na jaře roku 1996 a dne 14.6.1996 na kontrolním dnu před předáním díla dne 19.6.1996 a namítá, že nebyla vzata v úvahu svědecká výpověď V. K., který byl určitou dobu v kanceláři žalobce, v níž žalobce jednal s žalovaným. Pokud soudy opřely svůj závěr i o smlouvu o dílo ze dne 25.9.1995, uzavřenou podle závěru soudů mezi podnikatelkou Ing. J. Z. a Městem Kolín, dovolatel v této souvislosti považuje za podstatné, že předmětná objednávka ke zhotovení díla neobsahovala identifikační číslo podnikatelky Ing. J. Z. a byla podepsána žalovaným.
Dovolatel veškerou argumentaci žalovaného a jeho manželky Ing. J. Z. považuje za účelovou a navrhl, aby rozsudek odvolacího soudu i soudu prvního stupně byl zrušen a věc byla soudu prvního stupně vrácena k dalšímu řízení.
Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ), jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.), zjistil, že dovolání žalobce bylo podáno včas (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) a je řádně zastoupen advokátkou (§ 241 odst. 1 o. s. ř.).
Nejvyšší soud nejprve zkoumal, zda je dovolání přípustné.
Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Podle § 237 odst. 1 o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu,
a) jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé,
b) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil,
c) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.
V posuzované věci není dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř., je-li napadán potvrzující výrok rozsudku odvolacího soudu ve věci samé, a není přípustné ani podle § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., neboť v dané věci soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jediným rozsudkem.
Zbývá tedy posoudit, zda rozhodnutí odvolacího soudu má ve věci samé po právní stránce zásadní význam a je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
Podle § 237 odst. 3 o. s. ř. má rozhodnutí odvolacího soudu po právní stránce zásadní význam [§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.] zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a) a § 241a odst. 3 se nepřihlíží.
Předpokladem pro závěr, že rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam je, že řešení právní otázky mělo pro rozhodnutí o věci určující význam, tedy že nešlo jen o takovou právní otázku, na níž rozsudek odvolacího soudu nebyl z hlediska právního posouzení věci založen. Zásadní právní význam má rozsudek odvolacího soudu současně pouze tehdy, jestliže v něm řešená právní otázka má zásadní význam nejen pro rozhodnutí v posuzované věci, ale z hlediska rozhodovací činnosti soudů vůbec (pro jejich judikaturu). Závěr o tom, zda dovoláním napadený rozsudek odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam, dovolací soud činí předběžně; zvláštní rozhodnutí o tom nevydává. Je třeba konstatovat, že přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není založena již tím, že dovolatel tvrdí, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Přípustnost dovolání nastává tehdy, jestliže dovolací soud za použití hledisek, příkladmo uvedených v ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř., dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé po právní stránce zásadní význam skutečně má. Teprve za situace, kdy dovolací soud shledá přípustnost dovolání pro zásadní právní význam napadeného rozsudku, může se zabývat uplatněnými dovolacími důvody.
Je třeba připomenout, že přípustnost dovolání ve smyslu § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je spjata se závěrem o zásadním právním významu rozhodnutí po stránce právní. Z toho vyplývá, že také dovolací přezkum se otevírá pro posouzení otázek právních (ať již v rovině procesní nebo z oblasti hmotného práva), jiné otázky (zejména posouzení správnosti nebo úplnosti skutkových zjištění) přípustnost dovolání nezakládají. Způsobilým dovolacím důvodem tak při uvažované přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. nemůže být důvod podle § 241a odst. 3 o. s. ř., prostřednictvím kterého lze namítat, že rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá v podstatné části oporu v provedeném dokazování. Při dovolání do potvrzujícího výroku rozsudku odvolacího soudu při možné přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. totiž skutkový stav věci nemůže před dovolacím soudem doznat žádné změny, skutkové zjištění dovolací soud nemůže přezkoumávat a případné nesprávné skutkové zjištění, které mohlo mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, nemůže odůvodnit zásadní právní význam rozsudku odvolacího soudu. Skutkovým podkladem rozhodnutí dovolacího soudu mohou být jen ty skutečnosti a důkazy, které účastníci uvedli v nalézacím řízení, jak jsou zachyceny v soudním spise a uvedeny v odůvodnění rozhodnutí.
V dané věci oba soudy vyšly ze zjištění, že v objednávce neobsahující datum a vymezující položky předmětu díla a cenu díla, byla jako objednatel díla označena DAHLIA, zeleň od A do Z, Na Výsluní 1234, Neratovice, včetně otisku razítka s těmito údaji. Žalovaný byl v objednávce označen jako kontaktní osoba a vedoucí obchodního oddělení. Ze skutkových zjištění dále vyplynulo, že žalovaný objednávku podepsal a předal ji žalobci. Soud dále zjistil, že Ing. J. Z., podnikající od roku 1993 (Registr ekonomických subjektů Českého statistického úřadu ARES), byla ve smlouvě o dílo ze dne 25.9.1995, uzavřené s Městem Kolín, jako objednatelem, označena jako zhotovitelka s adresou DAHLIA, zeleň od A do Z, Na Výsluní 1234, Neratovice, v níž se, zavázala k provedení díla realizace projektu sadových úprav části lesoparku Borky, a to mimo jiné i k osazení lesoparku dětskými hracími prvky, přičemž dílo mělo být provedeno od 30.91995 do 30.4.1996. Soud vyšel dále ze zjištění, že byl vyhotoven zápis z kontrolního dne 14.6.1996, týkající se akce realizace 1. etapy sadových úprav v lesoparku Borky, v němž byly uvedeny četné vady a nedodělky vybavení dětských hřišť. Z tohoto zápisu vyplývá, že jednání dne 14.6.1996 byli přítomni mimo jiné za firmu DAHLIA Ing. Z. a za firmu LABIRYNT p. M., kteří též zápis podepsali. Soud vzal v úvahu i zjištění, že žalovaný byl oprávněn provozovat živnost podle živnostenského listu zprostředkovatelská činnost v oblasti zahradní a krajinářské tvorby s místem podnikání v Neratovicích, Dr. E.Beneše 966/22 s přiděleným identifikačním číslem 661125547 až od 4.1.1996.
Namítá-li dovolatel, že rozhodnutí soudů vychází z neúplných skutkových zjištění, což spatřuje v tom, že soud prvního stupně neprovedl svědeckou výpověď M. F., zaměstnankyně žalobce, čímž se dovolává dovolacího důvodu ve smyslu § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., tedy že pro nedostatečně a neúplně provedené dokazování je řízení postiženo vadou, která by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, je nutno konstatovat, že z důvodu uvedeného v tomto ustanovení může dovolatel napadnout rozhodnutí odvolacího soudu při uvažované přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. jen za předpokladu, že tvrzená vada řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, je bezprostředním důsledkem řešení otázky procesněprávní povahy. O takový případ se ale v dané věci nejedná, jestliže dovolatel brojí pouze proti konkrétnímu procesnímu postupu soudu spočívající v neúplném zjištění skutkového stavu věci.
Pokud dovolatel nesouhlasí s hodnocením provedených důkazů, zejména objednávky díla, svědeckých výpovědí a hodnocením ostatních listinných důkazů, je třeba konstatovat, že přezkoumávání hodnocení důkazů nemůže být předmětem dovolací řízení při uvažované přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. (srov. § 241a odst. 3 o. s. ř. a Občanský soudní řád, komentář, Bureš, Drápal, Krčmář a kol., C.H.BECK, 7. vydání r. 2006, str. 1268).
Jestliže tedy odvolací soud na základě uvedených zjištění dospěl k závěru, že žalovaný není v dané věci pasivně legitimován, neboť nebyl tím, kdo si vlastním jménem a na svůj účet objednal u žalobce předmět díla (zhotovení dětských hřišť a hracích prvků v Lesoparku Borky), nýbrž vystupoval při objednání tohoto díla jen jako osoba zmocněná při provozování podniku jeho manželky, podnikatelky Ing. J. Z. - DAHLIA, zeleň od A do Z s místem podnikání Na Výsluní 1234, Neratovice, podnikající s identifikačním číslem 49516779, nelze dovodit, že by odvolací soud rozhodl v rozporu s hmotným právem.
Podle § 9 odst. 1 obchodního zákoníku, ve znění účinném do 31.12.2000, obchodním jménem fyzické osoby je její jméno a příjmení (dále jen "jméno"). Obchodní jméno fyzické osoby může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání. V dané věci právě dodatek odlišující osobu podnikatelky Ing. J. Z. DAHLIA, zeleň od A do Z vedl odvolací soud správně k závěru, že smlouvu o dílo neuzavřel žalovaný, ale podnikatelka Ing. J. Z., jejíž používaný dodatek, odlišující její osobu od jiných podnikatelských subjektů, byl uveden na objednávce díla.
Odvolací soud rovněž nepochybil, aplikoval-li § 15 obch. zák., ve znění do 31.12.2000, podle něhož platilo, že kdo byl při provozování podniku pověřen určitou činností, je zmocněn ke všem úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází. Ze skutkových zjištění vyplývá, že žalovaný, jako vedoucí obchodního oddělení, jak vyplynulo nejen z objednávky díla, ale i ze svědeckých výpovědí Ing. J. Z. a M. K., jednal při uzavírání předmětné smlouvy o dílo jako osoba pověřená ve smyslu uvedeného ustanovení § 15 obch. zák.
Odvolací soud rovněž správně konstatoval, že objednávka sice postrádá řádné označení podnikatele obchodním jménem, jestliže chybí označení jeho jména a příjmení, ale že tato vada v označení osoby sama o sobě nezpůsobuje neplatnost předmětné smlouvy o dílo, pokud z celého obsahu právního úkonu a s přihlédnutím ke skutkovým zjištěním bylo možno zjistit, že účastníkem předmětné smlouvy o dílo uzavřené s žalobcem byla podnikatelka Ing. J. Z. Jeho závěr je v souladu s dosavadní judikaturou (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10.4.997, sp.zn. 2 Cdon 386/96, publikovaném v časopise Soudní judikatura č. 6/1998, rozsudek téhož soudu ze dne 15.1.2001, sp.zn. 22 Cdo 2480/2000 a ze dne 29.1.2003, sp.zn. 32 Odo 703/2002, veřejnosti dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz), podle níž vada v označení osoby, která je účastníkem smlouvy, nezpůsobuje sama o sobě neplatnost této smlouvy, pokud lze z celého obsahu právního úkonu jeho výkladem (§ 35 odst. 2 občanského zákoníku dále jen obč.zák. ), popřípadě objasněním skutkových okolností, za nichž byl právní úkon učiněn, zjistit, kdo byl účastníkem smlouvy. Dále je třeba poukázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22.1.2002, sp.zn. 21 Cdo 315/2001, publikovaném ve Sbírce Nejvyššího soudu r. 2002, seš. 7-8, pod pořadovým číslem 55/2002, podle něhož, uvede-li obchodní společnost nebo jiný podnikatel v písemném právním úkonu své obchodní jméno (nyní svou obchodní firmu) nepřesně nebo neúplně, nelze z toho důvodně dovozovat, že by právní úkon učinil někdo jiný (od něj odlišná osoba). Jde o vadu projevu vůle, která způsobuje neplatnost právního úkonu jen tehdy, nelze-li ji odstranit pomocí výkladu.
Není rozhodující, že v objednávce nebylo uvedeno identifikační číslo Ing. J. Z., je-li možno po objasnění skutkových okolností, za nichž byl právní úkon učiněn, zjistit, kdo je skutečným účastníkem smlouvy, jak v dané věci učinil odvolací soud, když na základě výše popsaných skutkových okolností, označení objednatele v objednávce, na základě svědeckých výpovědí a dalších listinných důkazů (smlouva o dílo z 25.9.1995, zápis ze 14.6.1996, výpisy z veřejných registrů podnikatelů) dospěl k závěru, že účastníkem smlouvy o dílo uzavřené s žalobce byla podnikatelka Ing. J. Z. - DAHLIA, zeleň od A do Z s místem podnikání Na Výsluní 1234, Neratovice, podnikající s identifikačním číslem 49516779, a nikoliv žalovaný.
Námitka dovolatele o jiném právním posouzení v jiné právní věci, posuzované Okresním soudem v Mělníku pod sp. zn. 10 C 68/2000, je pro posouzení dané věci zcela nerozhodná.
Rozhodnutí odvolacího soudu nemá tedy ve smyslu § 237 odst. 3 o. s. ř. po právní stránce zásadní význam a dovolací soud ani z jiných okolností nedospěl k závěru o tom, že napadené rozhodnutí po právní stránce zásadní význam má.
Nemá-li tedy rozhodnutí odvolacího soudu ve smyslu § 237 odst. 3 o. s. ř. po právní stránce zásadní význam, není dovolání žalobce přípustné, a proto jej Nejvyšší soud podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy žalovanému žádné prokazatelné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl vůči žalobci právo, nevznikly.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 25. května 2011

JUDr. Kateřina Hornochová
předsedkyně senátu