22 Nd 77/2014
Datum rozhodnutí: 29.04.2014
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.22 Nd 77/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobce Města Břeclav , IČO: 00283061, se sídlem v Břeclavi, náměstí T. G. Masaryka 42/3, zastoupeného Mgr. Filipem Lederem, advokátem se sídlem v Brně, Lidická 710/57, proti žalovanému A. A. , o nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 41 EXE 1472/2013, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 41 EXE 1472/2013, projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.
O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 9. ledna 2014, č. j. 41 EXE 1472/2013-13, podle § 105 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) vyslovil svou místní nepříslušnost ve shora označené věci.

V odůvodnění usnesení uvedl, že žalovaný má bydliště v R. a na území ČR adresu nemá .

Okresní soud v Břeclavi po vyslovení své místní nepříslušnosti nemohl věc postoupit místně příslušnému soudu, a proto rozhodl, že bude věc předložena podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podmínky rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou v daném případě splněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti soudu nelze zjistit.

S přihlédnutím k tomu, že řízení bylo zahájeno u Okresního soudu v Břeclavi a sídlo žalobce se rovněž nachází v obvodu tohoto soudu, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že k projednání a rozhodnutí věci bude z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení vhodné určit Okresní soud v Břeclavi. Proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Břeclavi tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 29. dubna 2014
Mgr. Michal Králík, Ph. D. předseda senátu