22 Nd 73/2004
Datum rozhodnutí: 26.05.2004
Dotčené předpisy: § 14 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Nd 73/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Františka Baláka ve věci žalobce R. P. proti žalovanému Okresnímu soudu v Karviné se sídlem v Karviné, Sady B. Smetany 5/76, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 17/2003 a u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. 1 Co 126/2003, o námitce podjatosti, takto:

Soudci Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Vojtěch Brhel a JUDr. Jan Zavrtálek nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 1 Co 126/2003.

O d ů v o d n ě n í :

U Vrchního soudu v Olomouci probíhá řízení o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. června 2003, č. j. 23 C 17/2003-17. Podle rozvrhu práce tohoto soudu přísluší věc k projednání a rozhodnutí senátu č. 1.

Žalobce vznesl námitku podjatosti soudců senátu Vrchního soudu v Olomouci č. 1 JUDr. Vojtěcha Brhela a JUDr. Jana Zavrtálka s odůvodněním, že v minulém rozhodnutí porušili jeho právo na přiměřenou životní úroveň podle čl. 10 Ústavy ČR .

Uvedení soudci se k této námitce vyjádřili tak, že žalobce znají jen z úřední činnosti, k němu ani k projednávané věci nemají žádný osobní vztah.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený ve smyslu § 16 odst. 1 OSŘ se po zjištění, že námitka podjatosti byla uplatněna včas (§ 15a odst. 2 OSŘ), zabýval její důvodností, aniž bylo třeba nařizovat jednání (§ 16 odst. 3 věta druhá OSŘ). Poté dospěl k závěru, že tato námitka není opodstatněná.

Podle § 14 odst. 1 OSŘ jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Podle odst. 4 téhož ustanovení nejsou důvodem k vyloučení soudce okolnosti, které spočívají v jeho postupu v řízení o projednávané věci nebo jeho rozhodování v jiných věcech. Žalobce svoji námitku podjatosti JUDr. Brhela a JUDr. Zavrtálka odůvodňuje výlučně okolnostmi spočívajícími v jejich rozhodování v jiné věci a jestliže ani oni sami nevědí o skutečnostech, pro které by byli z projednávání a rozhodnutí této věci vyloučeni, nezbylo než rozhodnout, jak je uvedeno ve výroku.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. května 2004

Vít Jakšič,v.r.

předseda senátu