22 Nd 6/2016
Datum rozhodnutí: 26.01.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.22 Nd 6/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve věci oprávněné CP Inkaso s. r. o. , se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2, IČO: 29027241, zastoupené Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem se sídlem v Brně Černých Polích, Antonína Slavíka 1313/7, proti povinnému E. S., o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 4076/2015, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 4076/2015, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 6.
Odůvodnění:
Exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem v Praze 6, Evropská 663/132, požádal Okresní soud v Břeclavi o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 7 188,04 Kč s příslušenstvím.
Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 8. prosince 2015, č. j. 53 EXE 4076/2015-23, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) a rozhodl, že po marném uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněným bude věc předložena Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu (výrok II.). V odůvodnění uvedl, že povinný neprochází CEO ani registrem obyvatel, ze systému ISAS nebylo o povinném nic zjištěno. Jelikož podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, soud vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Nejvyššímu soudu k určení soudu, který věc projedná a rozhodne.
Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř. ), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.
Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2000 Sb., exekučního řádu (dále exekuční řád ), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení platí, že je-li podle odstavce 2 místně příslušných několik soudů, je místně příslušným ten soud, jehož název je první v abecedním, případně číselném pořadí.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť nemá místo pobytu na území České republiky. V usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (uveřejněném pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), Nejvyšší soud také uvedl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.
Protože jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, v jehož obvodu je sídlo exekutora, který má být podle návrhu oprávněné pověřen provedením exekuce [srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2013, sp. zn. 22 Nd 155/2013 (obě rozhodnutí dostupná na www.nsoud.cz )].
Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Obvodní soud pro Prahu 6 tím soudem, který věc projedná a rozhodne.
Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. ledna 2016
Mgr. Michal Králík, Ph.D.
předseda senátu