22 Nd 453/2016
Datum rozhodnutí: 25.01.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.22 Nd 453/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka ve věci oprávněné E.ON Energie, a. s., IČO: 26078201, se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, zastoupené Mgr. Pavlem Vincíkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 1096/8, proti povinnému J. K., pro 17 328 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 32 EXE 1592/2016, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 32 EXE 1592/2016 projedná a rozhodne Okresní soud v Kroměříži.
Odůvodnění:

Okresnímu soudu v Kroměříži byla dne 24. 10. 2016 doručena žádost soudního exekutora o pověření a nařízení exekuce.

Okresní soud v Kroměříži usnesením ze dne 25. 11. 2016, č. j. 32 EXE 1592/2016-15, vyslovil svou místní nepříslušnost a předložil věc podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu ( o. s. ř. ) Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Okresní soud v Kroměříži uvedl, že povinný se na adrese uvedené v žádosti nezdržuje, není evidován jako občan České republiky, neprochází evidencí cizinců a nemá povolený žádný druh pobytu na území České republiky a v případě, že se jedná o občana EU, nemá povinnost mít na území České republiky upravený pobyt. Nelze tak zjistit místně příslušný exekuční soud ve smyslu § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekutorské činnosti a o změně dalších zákonů ( exekuční řád ) podle bydliště povinného. Vzhledem k tomu, že soud při rozhodnutí o pověření exekutora není povolán k tomu, aby zkoumal, zda a kde má povinný majetek, nelze zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti ani podle místa, kde má povinný majetek. Proto soud postupoval, tak jak výše uvedeno a předal věc k určení příslušného soudu Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, je věcně příslušným exekučním soudem okresní soud.
Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013 (rozhodnutí je k dispozici na internetových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz ) vyložil, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. v obdobných situacích vychází při určení místní příslušnosti ze zásady hospodárnosti řízení.
V daném případě s ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud při určení místní příslušnosti vycházel ze zásady hospodárnosti řízení a rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř., že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Kroměříži, u kterého bylo exekuční řízení zahájeno a jenž již v řízení učinil úkony.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 25. ledna 2017
JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu