22 Nd 389/2016
Datum rozhodnutí: 31.01.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.22 Nd 389/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve věci oprávněné České podnikatelské pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group , se sídlem v Praze 8 Karlíně, Pobřežní 665/23, IČO: 63998530, zastoupené Mgr. Ľubomírem Vdovcem, advokátem se sídlem v Brně Starém Brně, Hlinky 135/68, proti povinnému R. V. , o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 2169/2016, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 2169/2016, projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:

Exekutorka Mgr. Marcela Petrošová, Exekutorský úřad Břeclav, se sídlem v Břeclavi, 17. listopadu 2995/1a, požádala Okresní soud v Břeclavi o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 1 363 Kč spolu s příslušenstvím.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 5. 8. 2016, č. j. 53 EXE 2169/2016-11, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po marném uplynutí lhůty k podání odvolání bude věc předložena Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu k určení soudu, který věc projedná a rozhodne. V odůvodnění uvedl, že povinný je občanem Slovenské republiky, neprochází centrální evidencí obyvatelstva ani registrem obyvatel. Na adrese uváděné oprávněnou se patrně vůbec nezdržuje. Podmínky místní příslušnosti tak nelze zjistit.

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř. ), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále exekuční řád ), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení platí, že je-li podle odstavce 2 místně příslušných několik soudů, je místně příslušným ten soud, jehož název je první v abecedním, případně číselném pořadí.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť nemá místo pobytu na území České republiky. V usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (uveřejněném pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozh. obč.), Nejvyšší soud také uvedl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.

Protože jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, v jehož obvodu je sídlo exekutora, který má být podle návrhu oprávněné pověřen provedením exekuce [srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2013, sp. zn. 22 Nd 155/2013 (obě rozhodnutí dostupná na www.nsoud.cz) ]. Přihlédl také k tomu, že Okresní soud v Břeclavi již ve věci rozhodoval v řízení vedeném pod sp. zn. 7 EC 267/2009, z něhož vzešel exekuční titul.

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Břeclavi tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. ledna 2017
Mgr. Michal Králík, Ph. D.
předseda senátu