22 Nd 388/2016
Datum rozhodnutí: 30.11.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.22 Nd 388/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., v exekuční věci oprávněné České podnikatelské pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group, IČO 63998530 se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/23, zastoupené Mgr. Ľubomírem Vdovcem, advokátem se sídlem v Brně, Hlinky 135/68, proti povinnému M. M. , o zaplacení 2 044 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 2167/2016, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 2167/2016 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.
Odůvodnění:

Soudní exekutorka Mgr. Marcela Petrošová, Exekutorský úřad Břeclav, se sídlem v Břeclavi, 17. listopadu 1a, požádala dne 9. 6. 2016 Okresní soud v Břeclavi o pověření k provedení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 2 044 Kč s příslušenstvím.
Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 19. 7. 2016, č. j. 53 EXE 2167/2016-20, vyslovil svou místní nepříslušnost a předložil věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2000 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen exekuční řád ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
V předmětné věci je vedeno řízení o návrhu na nařízení exekuce k uspokojení pohledávky oprávněné za povinným v celkové výši 2 044 Kč s příslušenstvím.
Z odůvodnění usnesení Okresního soudu v Břeclavi ze dne 19. 7. 2016, č. j. 53 EXE 2167/2016-20, vyplývá, že povinný má trvalý pobyt na území Slovenské republiky, není veden v registru centrální evidence obyvatel ani v registru obyvatel a na adrese uváděné oprávněnou se nezdržuje.
Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013; toto a další níže uvedená rozhodnutí jsou veřejnosti k dispozici na internetových stránkách Nejvyššího soudu - www.nsoud.cz ) vyložil, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce . Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti řízení.
V daném případě je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinný nemá místo trvalého pobytu na území České republiky, ani zde nepobývá, a není ani známo místo, zda a kde má nějaký majetek postižitelný exekucí.
Protože jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, v jehož obvodu je sídlo exekutorky (Mgr. Marcely Petrošové), která má být podle návrhu oprávněné pověřena provedením exekuce (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. listopadu 2016
Mgr. David Havlík předseda senátu