22 Nd 371/2015
Datum rozhodnutí: 16.12.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 a 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201422 Nd 371/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobce Stavebního bytového družstva Vsetín, IČO: 00089460 , se sídlem ve Vsetíně, Štěpánská 967, zastoupeného JUDr. Františkem Novosadem, advokátem se sídlem ve Vsetíně, Smetanova 1101, proti žalované H. T. M. , IČO: 73720321, o zaplacení částky 558 326 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 15 C 249/2013, o návrhu žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu ve Znojmě, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 15 C 249/2013 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Znojmě .
Odůvodnění:

U Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 15 C 249/2013 je vedeno řízení o žalobě o zaplacení částky 558 326 Kč s příslušenstvím.

V této věci navrhla žalovaná přikázání věci Okresnímu soudu ve Znojmě z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu ( o. s. ř. ). Svou žádost odůvodnila tím, že v místě Okresního soudu ve Znojmě má bydliště a nemá možnost se dostavit k příslušnému Okresnímu soudu v Děčíně. Žalobce se k návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu ve Znojmě vyjádřil tak, že s přikázáním souhlasí. Delegace k Okresnímu soudu ve Znojmě je i z jeho hlediska vhodnější s ohledem na hospodárnost řízení a menší časovou náročnost vzhledem k bližší vzdálenosti tohoto soudu od sídla žalobce.

Nejvyšší soud rozhodl o návrhu na delegaci jako soud, který je nejblíže společně nadřízený příslušnému Okresnímu soudu v Děčíně a Okresnímu soudu ve Znojmě, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.).

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

K delegaci vhodné podle § 12 odst. 2 o. s. ř. lze přistoupit pouze v ojedinělých případech, neboť se jedná o výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nemůže být odňat svému zákonnému soudci. Důvody vhodnosti v dané věci Nejvyšší soud spatřuje v tom, že v současné době žalovaná má bydliště v obvodu Okresního soudu ve Znojmě, kde se i dle zjištění provedených ve věci zdržuje, a i pro žalobce, který rovněž nemá sídlo v obvodu příslušného Okresního soudu v Děčíně, je přikázání věci Okresnímu soudu ve Znojmě výhodné. Je lépe dostupný a jsou zde dány i důvody ekonomické, neboť dojíždění k místně příslušnému soudu by bylo pro účastníky (jejich zástupce) finančně i časově náročné.

Nejvyšší soud z uvedených důvodů návrhu žalované vyhověl a věc přikázal podle § 12 odst. 2 o. s. ř. k projednání a rozhodnutí věci Okresnímu soudu ve Znojmě.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2015

JUDr. Jiří Spáčil, CSc. předseda senátu