22 Nd 364/2013
Datum rozhodnutí: 16.09.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.22 Nd 364/2013-94 U S N E S E N Í
Nejvyšší České republiky soud rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobce Prof. Dr. Z. S., CSc. , P., proti žalované Akademii věd České republiky , se sídlem v Praze 1, Národní 3, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 34 C 112/2012, o námitce podjatosti, takto:

I. Záhlaví usnesení Nevyššího soudu ze dne 15. ledna 2014, č. j. 22 Nd 364/2013-91, se opravuje tak, že nesprávně uvedená spisová značka ,,34 C 1120/2012 správně zní ,,34 C 112/2012 .

II. Výrok usnesení Nevyššího soudu ze dne 15. ledna 2014, č. j. 22 Nd 364/2013-91, se opravuje tak, že správně zní Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Romana Vostrejšová, JUDr. Milena Opatrná, JUDr. Jitka Horová a JUDr. Leandra Zilvarová nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 3 Co 289/2012.

III. Odůvodnění usnesení Nevyššího soudu ze dne 15. ledna 2014, č. j. 22 Nd 364/2013-91, se opravuje tak, že v odstavcích 1 a 7 se příjmení ,,Vostřejšová nahrazuje příjmením ,,Vostrejšová . O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví usnesení Nevyššího soudu ze dne 15. ledna 2014, č. j. 22 Nd 364/2013-91, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v nesprávném uvedení spisové značky ,,34 C 1120/2012 , pod kterou je věc vedena u Městského soudu v Praze, spisová značka správně zní ,,34 C 112/2012 .
Ve výroku usnesení Nevyššího soudu ze dne 15. ledna 2014, č. j. 22 Nd 364/2013-91, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v nesprávném uvedení jmen soudkyň ,,JUDr. Romana Vostřejšová a ,,JUDr. Sandra Zilvarová . Dovolací soud proto podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu vydal toto opravné usnesení, kterým uvedená jména soudkyň nahradil správnými jmény ,,JUDr. Romana Vostrejšová a ,,JUDr. Leandra Zilvarová .
V odstavcích 1 a 7 odůvodnění usnesení Nevyššího soudu ze dne 15. ledna 2014, č. j. 22 Nd 364/2013-91, pak došlo ke zjevné nesprávnosti, kdy bylo použito nesprávné příjmení ,,Vostřejšová . Dovolací soud proto podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu vydal toto opravné usnesení, kterým uvedené příjmení nahradil příjmením ,,Vostrejšová .
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. září 2014
Mgr. Michal Králík, Ph.D.
předseda senátu