22 Nd 317/2015
Datum rozhodnutí: 24.11.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.22 Nd 317/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci oprávněné O2 Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, IČO: 60193336, proti povinnému P. D. , o zaplacení 12 735,23 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1225/2015, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1225/2015-17 projedná a rozhodne Okresní soud v Jablonci nad Nisou.

Odůvodnění:
Soudní exekutorka Mgr. Lenka Černošková podala dne 14. dubna 2015 u Okresního soudu v Břeclavi žádost o pověření a nařízení exekuce proti povinnému. V žádosti o pověření a nařízení exekuce uvedla adresu bydliště povinného B.
Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 19. června 2015, č. j. 53 EXE 1225/2015-17, vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) s tím, že věc spadá do pravomoci Českých soudů, podmínky místní příslušnosti však nelze zjistit.
Z předloženého spisu Okresního soudu v Břeclavi vyplývá, že pobyt povinného na adrese B., uvedené v žádosti o pověření a nařízení exekuce, byl od 4. 5. 2010 zrušen. Povinný je trvale hlášen na ohlašovně Městského úřadu v Holíči ve Slovenské republice a v současné době se nachází ve výkonu trestu ve věznici Rýnovice v Jablonci nad Nisou.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
V posuzovaném případě jsou předpoklady pro rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. naplněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí.
V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a s ohledem na požadavek hospodárnosti řízení Nejvyšší soud dospěl k závěru, že věc by neměla být ponechána k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Břeclavi, ale je vhodné určit jako místně příslušný soud, v jehož obvodu povinný vykonává trest odnětí svobody, tedy Okresní soud v Jablonci nad Nisou.
Proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Jablonci nad Nisou tím soudem, který věc projedná a rozhodne.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. listopadu 2015
Mgr. David Havlík předseda senátu