22 Nd 315/2013
Datum rozhodnutí: 10.12.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.22 Nd 315/2013 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve věci oprávněné CETELEM ČR, a. s. , se sídlem v Praze 5, Karla Engliše 5/3208, IČO: 25085689, zastoupené Mgr. Michaelou Fuchsovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Karla Engliše 5/3208, proti povinné E. K. ,V., o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1307/2013, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5. O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 5. září 2013, č. j. 53 EXE 1307/2013-18, podle § 105 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) vyslovil svou místní nepříslušnost ve shora označené věci.
V odůvodnění usnesení uvedl, že povinná nemá bydliště na území České republiky, neboť její pobyt byl ke dni 22. dubna 2013 ukončen. Zřejmě se zdržuje na území Rakouské republiky.
Okresní soud v Břeclavi po vyslovení své místní nepříslušnosti nemohl věc postoupit místně příslušnému soudu, a proto rozhodl, že bude věc předložena podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podmínky rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou v daném případě splněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti soudu nelze zjistit.
S přihlédnutím k tomu, že není žádného důvodu, aby věc byla projednána a rozhodnuta Okresním soudem v Břeclavi, v jehož obvodu se žalovaná nezdržuje v úmyslu zde trvale bydlet a v jehož obvodu nemá sídlo žalobkyně ani její zástupkyně, a projednávaná věc nemá žádný vztah k obvodu tohoto soudu, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že k projednání a rozhodnutí věci bude z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení vhodné určit Obvodní soud pro Prahu 5, v jehož obvodu je sídlo žalobkyně i její zástupkyně. Proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Obvodní soud pro Prahu 5 tím soudem, který věc projedná a rozhodne.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 10. prosince 2013 Mgr. Michal Králík, Ph. D. předseda senátu