22 Nd 313/2013
Datum rozhodnutí: 22.01.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.22 Nd 313/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobce Společenství vlastníků jednotek v Háji 1153/29, Praha 7, se sídlem v Praze 7, V Háji 1153/29, identifikační číslo osoby 27132064, zastoupeného Mgr. Liborem Hronkem, advokátem se sídlem v Praze 17- Řepích, Slánská 1678/20, proti žalované M. B., M. , zastoupené JUDr. Vladanou Tikalovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Jeremenkova 88, o 47.632,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 7 C 12/2012, o přikázání věci z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 7 Krajskému soudu v Brně, takto:

Výrok usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2013, č. j. 22 Cdo 313/2013-60, se opravuje tak, že správně zní:
Věc vedená u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 7 C 12/2012, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 7.
O d ů v o d n ě n í :
Podle § 164 občanského soudního řádu předseda senátu Nejvyššího soudu opravil zjevnou nesprávnost shora označeného rozhodnutí, v jehož výroku bylo uvedeno, že se přikazuje věc vedená u Okresního soudu v Břeclavi, ačkoliv správně jde o věc vedenou u Okresního soudu v Hodoníně.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 21. ledna 2014

JUDr. Jiří S p á č i l, CSc.
předseda senátu