22 Nd 312/2013
Datum rozhodnutí: 28.11.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.22 Nd 312/2013 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobkyně SMART Capital, a. s. , se sídlem v Olomouci, Hněvotínská 241/52, IČO: 26865297, zastoupené Mgr. Jiřím Kňávou, advokátem se sídlem v Olomouci, Sokolská 536/22, proti žalované N. S. , K., o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 55 EXE 808/2013, projedná a rozhodne Okresní soud v Olomouci.
O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 2. září 2013, č. j. 55 EXE 808/2013-17, podle § 105 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) vyslovil svou místní nepříslušnost ve shora označené věci.
V odůvodnění usnesení uvedl, že žalovaná nemá bydliště na území České republiky, není ani zapsána v centrální evidenci obyvatel České republiky. Z žalobního návrhu vyplývá, že má bydliště zřejmě na území Slovenské republiky.
Okresní soud v Břeclavi po vyslovení své místní nepříslušnosti nemohl věc postoupit místně příslušnému soudu, a proto rozhodl, že bude věc předložena podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podmínky rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou v daném případě splněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti soudu nelze zjistit.
S přihlédnutím k tomu, že není žádného důvodu, aby věc byla projednána a rozhodnuta Okresním soudem v Břeclavi, v jehož obvodu se žalovaná nezdržuje v úmyslu zde trvale bydlet a v jehož obvodu nemá sídlo ani žalobkyně ani její zástupce, a projednávaná věc nemá žádný vztah k obvodu tohoto soudu, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že k projednání a rozhodnutí věci bude z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení vhodné určit Okresní soud v Olomouci, v jehož obvodu je sídlo žalobkyně i jejího zástupce. Proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Olomouci tím soudem, který věc projedná a rozhodne.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 28. listopadu 2013
Mgr. Michal Králík, Ph. D. předseda senátu