22 Nd 266/2015
Datum rozhodnutí: 24.11.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.22 Nd 266/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka, a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, IČO: 411 97 518, Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a ústecký kraj, územní pracoviště Most, Višňová 1008/1, PSČ 434 01, proti povinné J. E. , o 12 248 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 11517/2015, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 11517/2015, projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.
Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Zdeněk Pánek, Exekutorský úřad Děčín, se sídlem Prokopa Holého 130/15, 405 02 Děčín, požádal dne 12. 5. 2015 Okresní soud v Chomutově o pověření k provedení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 12 248 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 29. června 2015, č. j. 26 EXE 11517/2015-11, vyslovil svoji místní nepříslušnost a předložil věc podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2000 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů - dále exekuční řád ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V předmětné věci je vedeno řízení o návrhu na nařízení exekuce k uspokojení pohledávky oprávněné za povinnou ve výši 12 248 Kč s příslušenstvím. Exekučním titulem je výkaz nedoplatků vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, č. 5240600393, vydaný dne 27. 12. 2006, který se stal vykonatelným dne 26. 1. 2007, kterým oprávněná uložila povinné výše uvedenou povinnost, vzniklou nezaplacením pojistného na veřejné zdravotní pojištění ke dni 20. 11. 2006.

Z odůvodnění usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 29. června 2015, č. j. 26 EXE 11517/2012-11, vyplývá, že povinná je státní občankou České republiky, nicméně pobyt na území České republiky podle centrální evidence obyvatel ukončila ke dni 29. 6. 2011. V současné době má povinná místo pobytu v Nizozemském království.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, pak je, ve spojení s ust. § 252 odst. 2 o. s. ř., místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013; toto rozhodnutí je veřejnosti k dispozici na internetových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz ) vyložil, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce . Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti řízení.

V daném případě je zřejmé, že nelze určit soud povinné ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinná nemá místo trvalého pobytu na území České republiky, ani zde nepobývá, a není ani známo místo, zda a kde má nějaký majetek postižitelný exekucí.

Protože jsou splněny předpoklady uvedené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., při určení místní příslušnosti rozhodl Nejvyšší soud tak, že věc projedná a rozhodne ten soud, v jehož obvodu měla povinná poslední známé bydliště, a to s ohledem na požadavek procesní ekonomie.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. listopadu 2015

Mgr. David Havlík předseda senátu