22 Nd 265/2012
Datum rozhodnutí: 10.10.2012
Dotčené předpisy:
22 Nd 265/2012-58


U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Zdeňka Pulkrábka, Ph.D., ve věci žalobců: a) M. S., b) P. S., obou zastoupených advokátem se sídlem v B., proti žalovanému Mgr. P. D., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad B., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 36 C 66/2012, o návrhu žalobců na přikázání věci z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Brně, takto:

Věc vedená u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 36 C 66/2012 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

U Krajského soudu v Praze je pod sp. zn. 36 C 66/2012 vedeno řízení o žalobě o ochranu osobnosti, kterou žalobci navrhují, aby soud uložil žalovanému povinnost zaplatit přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu žalobci a) ve výši 2.000.000,- Kč a žalobci b) ve výši 1.000.000,- Kč.

V této věci navrhli žalobci přikázání věci Krajskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu ( o. s. ř. ). Návrh odůvodnili tím, že jejich bydliště se nachází v obvodu uvedeného soudu. Oba žalobci jsou invalidní důchodci. Žalobce a) má nemocné srdce. Při jakékoliv chůzi se zadýchává a bolí jej na prsou. Další operaci srdce se má podrobit 10. 5. 2012. Cestování mu činí potíže. Žalobci mají nízký příjem, který jen stěží postačuje ke krytí jejich základních potřeb. Invalidní důchod žalobce a) činí 5.000,- Kč. Není proto schopen z něj financovat cesty do P. a zpět. Invalidní důchod žalobce b) rovněž není vysoký. Majetek prakticky již nemají žádný. I cesty do B. budou finančně náročné, nicméně se jedná o významně kratší vzdálenost. Za podstatné považují i to, že lze očekávat, že u Krajského soudu v Brně bude věc projednána rychleji, hospodárněji a efektivněji, a to z toho důvodu, že u tohoto soudu probíhala část exekučních řízení vedených proti žalobci a), která jsou v přímé souvislosti s nesprávným úředním postupem exekutora, který svým jednáním způsobil újmu na osobnostních právech žalobců. Příslušné spisy se nacházejí buď u Krajského soudu v Brně (eventuelně u jeho pobočky ve Zlíně) nebo u Okresního soudu v Kroměříži, tedy u soudu přímo podřízeného Krajskému soudu v Brně.

K návrhu na delegaci se podáním ze dne 28. května 2012 vyjádřil žalovaný tak, že s návrhem na delegaci nesouhlasí a považuje důvody uvedené v návrhu za účelové.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený Krajskému soudu v Praze a Krajskému soudu v Brně, jemuž má být věc přikázána, návrh žalobců na přikázání věci Krajskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

K delegaci vhodné podle § 12 odst. 2 o. s. ř. lze přistoupit pouze v ojedinělých případech, neboť se jedná o výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nemůže být odňat svému zákonnému soudci. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení; především je to existence okolností umožňujících hospodárnější a rychlejší projednání věci a není vyloučeno přihlédnout též k mimořádným poměrům účastníků. Nejvyšší soud z listinných důkazů předložených žalobci, které mají vazbu na předmět sporu, zjistil, že v exekučních řízeních vedených u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 4 Nc 3294/2006 a 12 Nc 3295/2007, ve kterých byl provedením exekuce pověřen žalovaný, několikrát rozhodoval Krajský soud v Brně. Rozhodoval i o odvoláních žalobce a) proti usnesením soudního exekutora ze dne 24. dubna 2009, č. j. 15 EX 68/2006-106, a ze dne 3. května 2011, č. j. 15 EX 68/2006-171. Přihlédl k tomu, že žalobce a) trpí závažnými, jej omezujícími chorobami, a rovněž zdravotní stav žalobce b) není dobrý; přihlédl též k jejich finanční situaci.

Po posouzení dané věci ze všech hledisek Nejvyšší soud dospěl k závěru, že i přes nesouhlasný postoj žalovaného jsou dány důvody pro přikázání věci z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Brně, kde lze očekávat, že bude splněn požadavek rychlejšího a hospodárnějšího řízení. Bez významu není ani skutečnost, že místo konání exekuce prodejem nemovitostí žalobce a) se nachází v obvodu Krajského soudu v Brně. Při rozhodování zohlednil i mimořádné poměry žalobců. Delegováním věci ke Krajskému soudu v Brně se nikterak neztíží postavení žalovaného, kterému jako soudnímu exekutorovi vykonávajícímu exekuce i mimo obvod svého sídla nebude činit potíže cestovat k přikázanému soudu. Nejvyšší soud z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Krajskému soudu v Brně vyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 10. října 2012
JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu