22 Nd 264/2013
Datum rozhodnutí: 23.10.2013
Dotčené předpisy: § 104a odst. 4 a 6 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013
22 Nd 264/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobce F. H., bytem v O. V. proti žalovaným: 1) České republice - Ministerstvu spravedlnosti České republiky, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, a 2) Komunistické straně Čech a Moravy, se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 1521/9, o náhradu nemajetkové újmy, vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 22 Nd 264/2013, o určení věcné příslušnosti podle § 104a odst. 4 o. s. ř., takto:

I. K projednání a rozhodnutí věci jsou příslušné v prvním stupni okresní soudy.
II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 2. O d ů v o d n ě n í:
Žalobce se podáním ze dne 7. 9. 2013 adresovaným Nejvyššímu soudu patrně domáhá náhrady nemajetkové újmy a odškodnění průtahů v řízení, které byly způsobeny jemu a jeho rodině neoprávněným vzetím v roce 1981 tehdy nezletilého syna do vazby.
Každé podání nebo jiný úkon účastníka soud posuzuje podle jeho obsahu, i když je nesprávně označeno (§41 odst. 2 občanského soudního řádu- dále o. s. ř.). Z podání žalobce vyplývá, že podle jeho obsahu se nejedná o dovolání, jako mimořádný opravný prostředek proti rozhodnutí odvolacího soudu, nýbrž jde o žalobu podle § 79 odst. 1 o. s. ř. K projednání a rozhodnutí žaloby o náhradu nemajetkové újmy jsou podle § 9 odst. 1 o. s. ř. věcně příslušné okresní soudy. Nejvyšší soud proto ve smyslu § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodl o věcné příslušnosti okresních soudů. Po právní moci usnesení bude věc postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 2 (§ 104a odst. 6 o. s. ř.), neboť je obecným soudem organizační složky první žalované (§ 84 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. V Brně dne 23. října 2013

JUDr. Jiří Spáčil, CSc. předseda senátu