22 Nd 262/2016
Datum rozhodnutí: 15.11.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.22 Nd 262/2016

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, IČO: 41197518, proti povinnému M. I. M. , o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 55 EXE 646/2016, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 55 EXE 646/2016, projedná a rozhodne Městský soud v Brně.
O d ů v o d n ě n í :

Exekutor Mgr. Ing. Josef Cingroš, Exekutorský úřad Brno město, se sídlem v Brně, Bohunická 728/24a, požádal Okresní soud v Břeclavi o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 161 777 Kč spolu s příslušenstvím a penále.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 21. 6. 2016, č. j. 55 EXE 646/2016-15, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po marném uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněným bude věc předložena Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu. V odůvodnění uvedl, že povinný neprochází centrální evidencí obyvatel ani registrem obyvatel, ze systému ISAS nebylo o povinném nic zjištěno. Pouze v živnostenském rejstříku má povinný uvedenu adresu M. Jelikož podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, soud vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Nejvyššímu soudu k určení soudu, který věc projedná a rozhodne.

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř. ), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2000 Sb., exekučního řádu (dále exekuční řád ), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení platí, že je-li podle odstavce 2 místně příslušných několik soudů, je místně příslušným ten soud, jehož název je první v abecedním, případně číselném pořadí.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze určit místně příslušný soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť nemá místo pobytu na území České republiky. V usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (uveřejněném pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozh. obč.), Nejvyšší soud také uvedl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.

Protože jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, v jehož obvodu je sídlo exekutora, který má být podle návrhu oprávněné pověřen provedením exekuce [srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2013, sp. zn. 22 Nd 155/2013 (obě rozhodnutí dostupná na www.nsoud.cz )].

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Městský soud v Brně tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. listopadu 2016 Mgr. Michal Králík, Ph.D.
předseda senátu