22 Nd 239/2014
Datum rozhodnutí: 29.10.2014
Dotčené předpisy: § 467 předpisu č. 292/2013Sb., § 11 odst. 3 o. s. ř., § 898 odst. 2 písm. c) obč. zák., § 892 odst. 3 obč. zák.22 Nd 239/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci ustanovení opatrovníků nezletilým dětem B. M. R., W. M. R., a H. M. R., všem N. J., o určení místní příslušnosti soudu pro ustanovení opatrovníků pro řízení o dědictví po V. D., zemřelému 25. listopadu 2013, naposledy P., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 27 D 9/2014, takto:
K projednání a rozhodnutí o schválení právního jednání a ustanovení opatrovníků nezletilým dětem B. M. R., W. M. R., a H. M. R., pro řízení o dědictví po V. D., zemřelému 25. listopadu 2013, P., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 27 D 9/2014, se určuje Obvodní soud pro Prahu 10. O d ů v o d n ě n í :
U Obvodního soudu pro Prahu 10 je pod sp. zn. 27 D 9/2014 vedeno řízení o dědictví po V. D., zemřelém 25. listopadu 2013, naposledy v P.. Jako soudní komisař byl pověřen provedením úkonů v řízení o dědictví notář JUDr. Zdeněk Špaček, který věc předložil Nejvyššímu soudu s návrhem, aby podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu (dále o. s. ř. ) určil, že soudem příslušným k projednání a rozhodnutí o ustanovení opatrovníků nezletilým dětem ve smyslu § 892 odst. 3 občanského zákoníku (dále obč. zák. ), a o schválení právního jednání podle § 898 odst. 2 písm. c), obč. zák., je Obvodní soud pro Prahu 10.
Návrh odůvodnil tím, že dědictví po zůstaviteli odmítly jeho dcery i vnoučata. Jedna z vnuček, P. R., rozená S., žije s manželem a třemi dětmi ve Spojených státech amerických. I tato vnučka dědictví odmítla, a to i za své tři nezletilé děti B. M. R., W. M. R. a H. M. R. Protože k odmítnutí či neodmítnutí dědictví učiněnému za nezletilého je třeba schválení soudu (§ 898 odst. 2 písm. c) obč. zák.) a pro řízení o dědictví musí soud jmenovat nezletilým dětem opatrovníka, neboť rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem nebo mezi více dětmi týchž rodičů (§ 892 odst. 3 obč. zák.), a jelikož podmínky místní příslušnosti soudu chybějí, navrhl, aby soudem příslušným věc projednat byl Obvodní soud pro Prahu 10, neboť jde o soud, který vede dědické řízení a v jeho obvodu je rovněž dosud hlášena k trvalému pobytu matka nezletilých dětí Petra Russel.
Podle § 467 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, je pro řízení příslušný obecný soud nezletilého dítěte.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Nejvyšší soud s přihlédnutím k tomu, že u Obvodního soudu pro Prahu 10 je vedeno dědické řízení po V. D., a že je v jeho obvodu dosud hlášena k trvalému pobytu matka nezletilých dětí P. R., dospěl k závěru, že z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení bude vhodné, aby Obvodní soud pro Prahu 10 byl soudem, který věc projedná a rozhodne.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. října 2014 Mgr. David Havlík předseda senátu