22 Nd 223/2012
Datum rozhodnutí: 23.05.2013
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
22 Nd 223/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobce T. P. , zastoupeného JUDr. Petrem Kočí, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 1535/4, proti žalovanému M. Ch. , o vydání bezdůvodného obohacení z porušení autorských práv ve výši 44.400 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci pod sp. zn. 36 C 1/2006, a u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 3 Co 56/2011, o námitce podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze, takto:

Výrok a odůvodnění na straně třetí odstavec osmý usnesení Nevyššího soudu ze dne 22 února 2013, č. j. 22 Nd 223/2012 255, se opravuje tak, že nesprávně uvedené příjmení soudkyně Vrchního soudu v Praze Vostřejšová se nahrazuje příjmením Vostrejšová .
O d ů v o d n ě n í:
Vzhledem k tomu, že ve výroku a v odůvodnění usnesení Nevyššího soudu ze dne 22 února 2013, č. j. 22 Nd 223/2012 255, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném uvedení příjmení soudkyně Vrchního soudu v Praze Vostřejšová namísto správného Vostrejšová , vydal dovolací soud podle § 164 a § 243c odst. 1 občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. května 2013

JUDr. Jiří S p á č i l, CSc.
předseda senátu