22 Nd 22/2014
Datum rozhodnutí: 29.01.2014
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201322 Nd 22/2014
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně České republiky - Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových se sídlem v Praze 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, adresa pro doručování Územní pracoviště Brno, Brno, Příkop 11, proti žalované Heineken Česká republika a. s. se sídlem v Krušovicích, U pivovaru 1, identifikační číslo osoby 45148066, zastoupené JUDr. Milanem Kyjovským, advokátem se sídlem v Brně, Poštovská 8, o 159.408,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 6 C 349/2013, o návrhu žalobkyně na přikázání věci, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 6 C 349/2013 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, kterému nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 občanského soudního řádu).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. ledna 2014
JUDr. Jiří S p á č i l, CSc.
předseda senátu