22 Nd 215/2007
Datum rozhodnutí: 28.08.2007
Dotčené předpisy:

22 Nd 215/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobců: a) I. D., a b) K. D., zastoupených advokátkou, proti žalovanému Ing. J. Č., o nároku žalobců na zaplacení zástavou zajištěné pohledávky 4 602 281,- Kč s příslušenstvím prodejem zástavy, vedené u Okresního soudu v Bruntále pobočka v Krnově pod sp. zn. 15 C 42/2007, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Bruntále pobočka v Krnově pod sp. zn. 15 C 42/2007 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Bruntále pobočka v Krnově, jehož místní příslušnost k projednání a rozhodnutí této věci vyplývá z § 88 písm. g) občanského soudního řádu (dále OSŘ ), předložil spis Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu žalovaného na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu (§ 12 odst. 2 a 3 OSŘ). Žalovaný navrhl, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi. Návrh odůvodnil tím, že Okresní soud v Bruntále pobočka v Krnově je k projednání věci pro všechny účastníky řízení i jejich právní zástupce značně vzdálený. Žalobci s přikázáním věci označenému soudu nesouhlasí s odůvodněním, že u výše zmíněného soudu byly již dříve vedeny spory se vztahem k projednávané věci, a její přikázání jinému soudu by tak vedlo pouze k prodloužení řízení. Žalovaným namítaná vzdálenost není důvodem k přikázání věci jinému vhodnému soudu, který je nadto dostupný pouze žalovanému, když žalobci i právní zástupci účastníků mají své bydliště nebo sídlo v P.


Podle § 12 odst. 2 OSŘ věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.


Důvod pro postup podle § 12 odst. 2 OSŘ nebyl shledán opodstatněným. Samotná okolnost, že účastník řízení má bydliště mimo obvod působnosti příslušného soudu, není natolik výjimečná, aby v ní bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci jinému soudu, zvláště když není z ničeho zřejmé, že účastník řízení se nemůže pro nějaké závažné důvody dostavit k jednání u příslušného soudu. Žalovaný v návrhu na přikázání věci žádné takové důvody ani neuvedl. Nejvyšší soud vzal v úvahu rovněž skutečnost, že Okresní soud v Bruntále pobočka v Krnově je k projednání a rozhodnutí věci výlučně místně příslušný a že již dříve rozhodoval spory se vztahem k projednávané věci. Pokud se žalovaný ze závažných důvodů nebude moci zúčastnit projednávání věci u Okresní soud v Bruntále pobočka v Krnově, nic nebrání tomu, aby byl k projednávané věci vyslechnut a s provedenými důkazy seznámen prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 odst. 2 OSŘ).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. srpna 2007


JUDr. Marie Rezková, v. r.


předsedkyně senátu