22 Nd 211/2015
Datum rozhodnutí: 24.11.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.22 Nd 211/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka, a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci oprávněné České republiky Obvodní soud pro Prahu 1, se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 14, IČO: 00024384, proti povinnému D. V. Ch. , o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 5591/2015, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 5591/2015, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 6.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Ivan Ivanko, Exekutorský úřad pro Prahu 10, se sídlem v Praze 6, Na Zátorce 590/12, požádal Okresní soud v Litoměřicích o pověření k provedení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 1 950 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Litoměřicích (dále jen soud ) usnesením ze dne 30. dubna2015, č. j. 31 EXE 5591/2015-12, vyslovil svoji místní nepříslušnost a předložil věc podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu.

Z odůvodnění usnesení soudu vyplývá, že povinný je státním příslušníkem Vietnamské socialistické republiky a v současné době nemá na území České republiky povolen žádný druh pobytu, když přechodný pobyt za účelem podnikání mu zanikl 30. dubna 2006. Soudu není známo ani žádné místo, kde se nachází majetek povinného.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2000 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů - dále exekuční řád ), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, pak je, ve spojení s ust. § 252 odst. 2 o. s. ř., místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013; toto rozhodnutí je veřejnosti k dispozici na internetových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz ) vyložil, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce . Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti řízení.

V daném případě je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinný nemá místo trvalého pobytu na území České republiky, ani zde nepobývá, a není ani známo místo, zda a kde má nějaký majetek postižitelný exekucí.

Protože jsou splněny předpoklady uvedené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., při určení místní příslušnosti rozhodl Nejvyšší soud tak, že věc projedná a rozhodne ten soud, v jehož obvodu je sídlo exekutora, který má být podle návrhu oprávněné pověřen provedením exekuce (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2013, sp. zn. 22 Nd 155/2013, obě dostupné na www.nsoud.cz ).
Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. listopadu 2015


Mgr. David Havlík
předseda senátu