22 Nd 210/2007
Datum rozhodnutí: 12.07.2007
Dotčené předpisy:

22 Nd 210/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně J. E. CZ, a. s., proti žalované P. P., a. s., zastoupené advokátem, o zaplacení částky 326 077,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 25 C 323/2006, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti okresnímu soudu v obvodu Krajského soudu v Ostravě, takto:


Projednání věci sp. zn. 25 C 323/2006 Okresního soudu Plzeň-město se nepřikazuje z důvodu vhodnosti okresnímu soudu v obvodu Krajského soudu v Ostravě.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud Plzeň-město (dále jen soud prvního stupně ), jehož místní příslušnost k projednání a rozhodnutí této věci vyplývá z § 85 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ), předložil spis Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu žalobce na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu (§ 12 odst. 2 a 3 OSŘ). Žalobkyně navrhla, aby věc byla přikázána některému z okresních soudů v obvodu Krajského soudu v Ostravě s ohledem na skutečnost, že svědci, kteří se k celé věci jsou schopni vyjádřit, jsou převážně z bývalého Severomoravského kraje, a delegace by tak přispěla k nižším nákladům řízení.


Žalovaná s návrhem žalobkyně vyslovila nesouhlas s tím, že důvodem přikázání věci jinému soudu nemohou být již několikrát opakované výslechy týchž svědků jako v předchozích řízeních, které jsou nadbytečné, v podstatě nesmyslné a duchu OSŘ odporující.


Podle § 12 odst. 2 OSŘ věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.


Důvody pro postup podle § 12 odst. 2 OSŘ nebyly shledány opodstatněnými. Důvodem pro delegaci vhodnou nemůže být samotné tvrzení účastníka, že svědci jsou převážně z obvodu určitého soudu. Jde-li o řešení prakticky stejných právních a skutkových okolností, které byly vyřešeny v předcházejících řízeních, je soud vázán rozhodnutími soudu učiněnými v těchto řízeních a není tak třeba dalšího dokazování. Delegace tak není opodstatněna.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 12. července 2007


JUDr. František Balák, v. r.


předseda senátu