22 Nd 209/2007
Datum rozhodnutí: 28.08.2007
Dotčené předpisy:

22 Nd 209/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce P. & J. R. s.r.o., zastoupené advokátem, proti žalované JUDr. E. K., advokátce, správkyni konkursní podstaty úpadce V. P. a.s., o vyloučení věcí z konkursní podstaty, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 58 Cm 18/2003, o námitce podjatosti, takto:


Soudci Vrchního soudu v P. JUDr. J. H., JUDr. M. K. a JUDr. R. V. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 13 Cmo 161/2007.


O d ů v o d n ě n í :


U Vrchního soudu v P. probíhá řízení o odvolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. února 2007, č. j. 58 Cm 18/2003-204. Podle rozvrhu práce tohoto soudu přísluší věc k projednání a rozhodnutí senátu ve složení JUDr. J. H., JUDr. M. K. a JUDr. R. V.


Žalovaná vznesla námitku podjatosti těchto soudců s odůvodněním, že odvolací soud zbavil S. V. P. a. s. možnosti právní ochrany, neboť 2 protichůdná rozhodnutí Vrchního soudu v P., a to zcela shodného senátu 13 Cmo včetně zcela shodného personálního obsazení tohoto senátu dostalo žalobkyni do procesní pasti. To proto, že jedním rozhodnutím č. j. 13 Cmo 526/2003-82, zrušil rozsudek soudu prvního stupně č. j. 58 Cm 18/2003-90, o vyloučení věcí z konkurzní podstaty úpadce, a doporučil přerušení řízení a dalším rozhodnutím, č. j. 13 Cmo 206/2004-103, rozhodnutí soudu prvního stupně o přerušení řízení potvrdil. Odvolací soud vyslovil právní názor, že soud prvního stupně vyčká rozhodnutí v řízení vedeném pod sp. zn. 13 Cm 50/2000, neboť jím bude řešena otázka platnosti kupní smlouvy jako hlavní, zatímco v řízení ve věci 58 Cm 18/2003 by ji soud byl nucen vyřešit jako předběžnou. Žalovaná podala ve věci sp. zn. 13 Cm 50/2000 dovolání, o němž nebylo dosud rozhodnuto. Stejný senát v řízení vedeném pod sp. zn. 13 Cmo 322/2006 odmítl odvolání žalované vztahující se k jedné z nemovitostí projednávaných i v této věci s odůvodněním, že odvolání nebylo včas doplněno, ačkoliv tomu tak nebylo a odůvodnění odvolání se ve spise nachází.


Uvedení soudci se k této námitce vyjádřili tak, že jim nejsou známy okolnosti vylučující je z projednávání a rozhodování této věci - nemají k účastníkům řízení, k jejich zástupcům ani k věci žádný vztah.


Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený ve smyslu § 16 odst. 1 občanského soudního řádu (dále OSŘ ) se po zjištění, že námitka podjatosti byla uplatněna včas (§ 15a odst. 2 OSŘ), zabýval její důvodností, aniž bylo třeba nařizovat jednání (§ 16 odst. 3 věta druhá OSŘ) a dospěl k závěru, že tato námitka není opodstatněná.


Podle § 14 odst. 1 OSŘ jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Podle odst. 4 téhož ustanovení nejsou důvodem k vyloučení soudce okolnosti, které spočívají v jeho postupu v řízení o projednávané věci nebo jeho rozhodování v jiných věcech.


Jak vyplývá z vyjádření JUDr. J. H., JUDr. M. K. a JUDr. R. V., nemají žádný vztah k věci, k účastníkům řízení ani k jejich zástupcům. Jestliže žalovaná svoji námitku podjatosti výše zmíněných soudců odůvodňuje výlučně okolnostmi spočívajícími v jejich postupu v této věci a rozhodování v jiné věci a jestliže tito soudci nevědí o skutečnostech, pro které by byli z projednávání a rozhodnutí této věci vyloučeni, pak nejsou dány žádné skutečnosti, které by mohly vést k pochybnosti o jejich nepodjatosti ve smyslu § 14 odst. 1 OSŘ. Nejvyšší soud proto jmenované soudce z projednání a rozhodování této věci nevyloučil.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. srpna 2007


JUDr. Marie Rezková, v. r.


předsedkyně senátu