22 Nd 207/2007
Datum rozhodnutí: 17.07.2007
Dotčené předpisy:

22 Nd 207/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce M. N., proti žalované V. N., o zaplacení částky 352 500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 6 C 141/2007, o návrhu žalobce na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Ostravě, takto:


Projednání věci sp. zn. 6 C 141/2007 Okresního soudu Praha-západ se přikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Ostravě.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud Praha-západ (dále jen soud prvního stupně ), jemuž byla věc vedená pod sp. zn. 6 C 141/2007 postoupena usnesením Okresního soudu v Karviné-pobočka v Havířově ze dne 24. ledna 2007, č. j. 117 Ro 2446/2006-17, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. února 2007, č. j. 11 Co 115/2007-25, předložil spis Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu žalobce na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu (§ 12 odst. 2 a 3 OSŘ). Žalobce navrhl, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu v Ostravě s ohledem na skutečnost, že v obvodu tohoto soudu mají oba účastníci trvalé bydliště a že svědci, kteří by měli být v dané věci vyslechnuti jsou rovněž z Ostravy a blízkého okolí. U téhož soudu se vede i řízení o rozvod manželství mezi účastníky. Delegace by tak podle něj přispěla k nižším nákladům řízení.


Žalovaná s návrhem žalobce vyslovila nesouhlas s tím, že žalobce ji znemožnil užívat bydliště na adrese trvalého pobytu a nadále se hodlá zdržovat v obvodu Okresního soudu P.-z. O nutnosti vyslechnout svědky bude muset podle žalované rozhodnout teprve soud a okolnost, kde mají svědci trvalé bydliště, není pro jeho rozhodnutí směrodatná. Delegace Okresnímu soudu v Ostravě by žalované způsobila značné náklady a problémy v souvislosti s právním zastoupením.


Návrh žalobce je důvodný.


Podle § 12 odst. 2 OSŘ věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.


Podle ustálené soudní praxe se za důvody vhodnosti přikázání věci jinému soudu téhož stupně považují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným soudem, než je ten, jehož místní příslušnost pro řízení stanoví zákon. Zpravidla se delegací vhodnou předchází nutnosti dožádání jiného soudu o provedení důkazů. Srov. k tomu článek M. Králíka Přikázání věci z důvodu vhodnosti v současné judikatuře Nejvyššího soudu a Ústavního soudu v časopise Soudní rozhledy č. 6/2007. Při úvaze o vhodnosti delegace je také nutné posoudit poměry účastníků, jimi uváděné důvody a závěr, že delegací nebude navozen stav, který v poměrech některého z účastníků bude zásadně nepříznivý (srovnej Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 49).


V dané věci by podle návrhu žalobce měli být ke skutečnostem relevantním pro posouzení jeho nároku na vrácení daru podle § 630 ObčZ vyslechnuti svědci, kteří mají (stejně jako on) trvalé bydliště v Ostravě, popřípadě v jejím okolí. Z toho je zřejmé, že při provádění důkazů jejich případnými výslechy budou náklady řízení pravděpodobně nižší, než kdyby byli vyslechnuti soudem místně příslušným, t. j. Okresním soudem P.-z. Přitom je třeba dávat přednost tomu, aby podstatné důkazy, jež by měly vést k odstranění sporných skutkových tvrzení, byly prováděny pokud možno soudem, který také bude ve věci rozhodovat. Neumožňuje-li žalované její ekonomická situace osobní účast při jednáních u místně příslušného soudu, nic pak nebrání tomu, aby k projednávané věci byla vyslechnuta a s provedenými důkazy seznámena prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 odst. 2 OSŘ).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 17. července 2007


JUDr. František Balák, v. r.


předseda senátu