22 Nd 206/2004
Datum rozhodnutí: 03.01.2005
Dotčené předpisy: § 12 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

22 Nd 206/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce JUDr. V. K., proti žalované České republice Ministerstvu vnitra, o žalobě na určení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 4 C 295/2003, o návrhu žalobce na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 4 C 295/2003 se nepřikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Olomouci.

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora uvedené věci se žalobce domáhá žalobou, podanou u Obvodního soudu pro Prahu 7 dne 19. prosince 2003, určení, že nebyl některou z osob uváděných v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.

Dopisem doručeným jmenovanému soudu 10. 3. 2004 žalobce s odkazem na § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále OSŘ ) navrhuje, aby věc byla přikázána k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci. Svůj návrh odůvodňuje odkazem na zásadu ekonomie řízení a věk svědků včetně jejich zdravotního stavu.

Žalovaná k návrhu na přikázání věci ve svém písemném vyjádření z 26. 4. 2004 uvádí, že s přikázáním věci jinému soudu nesouhlasí. Poukazuje na rovné postavení účastníků v soudním řízení s tím, že je bezpředmětné zvažovat, zda bude cestovat žalobce k soudu v Praze nebo žalovaný k soudu v Olomouci . Pokud jde o výslech svědků, odkazuje na § 122 OSŘ.

Podle § 12 odst. 2 OSŘ může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána z důvodu vhodnosti. Podle § 12 odst. 3 OSŘ o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by měla být věc přikázána.

Hlavními kritérii pro posouzení vhodnosti přikázání věci jinému soudu je rychlost a hospodárnost řízení a mimořádnost poměrů některého z účastníků, a dosavadní výsledky řízení.

Nejvyšší soud v daném případě neshledal zákonné podmínky pro přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti. Vedle skutečnosti, že žaloba byla Obvodnímu soudu pro Prahu 7 podána již před rokem a jmenovaný soud je s věcí seznámen, nutno přisvědčit argumentaci žalované. Pokud žalobce v návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Olomouci argumentuje obtížemi s cestováním starých a nemocných svědků, nutno konstatovat, že u svědků, které v žalobě k výslechu navrhuje - JUDr. K. Č., JUDr. K. N. a PhDr. M. H. nedokládá ani jejich věk, ani zdravotní stav. I kdyby bylo zřejmé, že dostavit se k soudu by jim činilo z uvedených důvodů potíže, bylo by možno postupovat podle § 122 odst. 2 OSŘ, tedy provést jejich výslech cestou dožádání u soudu v místě jejich bydliště.

Nejvyšší soud proto rozhodl, jak vyplývá z výroku tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. ledna 2005

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu