22 Nd 200/2007
Datum rozhodnutí: 28.08.2007
Dotčené předpisy:

22 Nd 200/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce A. I., proti žalovanému JUDr. V. B., soudci Vrchního soudu v O., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 C 49/2001, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 C 49/2001, se k projednání a rozhodnutí jinému krajskému soudu z důvodu vhodnosti nepřikazuje.


O d ů v o d n ě n í :


Žaloba byla podána u Krajského soudu v Ostravě, jehož tři soudci byli z projednání a rozhodnutí věci vedené pod sp. zn. 23 C 75/2000 vyloučeni usnesením Vrchního soudu v Olomouci z 28. 2. 2001, č. j. Nco 10/2001-12. Dalším usnesením téhož soudu z 24. 5. 2001, č. j. Ncd 13/2001-24, byla věc sp. zn. 23 C 75/2000 Krajského soudu v Ostravě přikázána podle § 12 odst. 1 a 3 občanského soudního řádu (dále OSŘ ) Krajskému soudu v Brně.


Soudce Krajského soudu v B. JUDr. M. H. předložil věc sp. zn. 24 C 49/2001 předsedovi téhož soudu podle § 15 odst. 1 OSŘ. Za skutečnost, pro kterou je vyloučen z projednání a rozhodování věci, považuje svůj vztah k žalovanému, který je předsedou senátu Vrchního soudu v O.; jde o senát, který rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím vydávaným JUDr. M. H. jako samosoudcem.


Věc předložil předseda Krajského soudu v B. podle § 15 odst. 2 OSŘ k rozhodnutí o vyloučení soudců Vrchnímu soudu v O. Zároveň uvedl, že by bylo namístě předložit věc k rozhodnutí podle § 12 odst. 2 OSŘ Nejvyššímu soudu vzhledem k tomu, že stejný poměr k žalovanému bude mít každý soudce Krajského soudu v B.


Aniž Vrchní soud v O. rozhodl o vyloučení soudců, vrátil věc Krajskému soudu v B. s tím, aby věc předložil Nejvyššímu soudu jako soudu příslušnému k rozhodnutí o delegaci vhodné podle § 12 odst. 2 OSŘ.


Věc předložil místopředseda Krajského soudu v B. JUDr. P. B. Nejvyššímu soudu s návrhem na přikázání věci jinému krajskému soudu (s výjimkou Krajského soudu v Ostravě) z důvodu vhodnosti. Poukazuje na to, že on sám a také další soudci JUDr. B. F. a Mgr. M. R., kteří vyřizují podle rozvrhu práce Krajského soudu v B. pro rok 2007 prvostupňovou občanskoprávní agendu, se považují za vyloučené z projednání a rozhodování věci pro vztah k žalovanému. Dovozuje, že stejný poměr k žalovanému bude mít každý soudce Krajského soudu v B., jemuž by byla věc přidělena podle § 16 odst. 1 OSŘ, protože jeho rozhodnutí z teoretického hlediska bude vždy přezkoumávat senát řízený žalovaným. Účastníci proti delegaci vhodné žádné námitky nevznesli.


Podle § 12 odst. l nemůže-li příslušný soud o věci jednat, protože jeho soudci jsou vyloučeni (§ 14, § 15 odst. 2 a § 16a), musí být věc přikázána jinému soudu téhož stupně.


Podle § 12 odst. 2 věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.


Zákon jasně rozlišuje, že věc může být jinému soudu než místně příslušnému přikázána buď z důvodu nutnosti - jestliže soudci příslušného soudu jsou z projednání a rozhodování věci vyloučeni, nebo může být věc přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti. Takový důvod představují okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem (k tomu srovnej usnesení Nejvyššího soudu z 12. 9. 2006, zp. zn. 21 Nd 144/2006, publikované na stránkách www.nsoud.cz). Důvodem pro delegaci vhodnou podle § 12 odst. 2 OSŘ tak nemohou být okolnosti, které mohou být důvodem k vyloučení soudce podle § 14 OSŘ. Proto nebylo návrhu na delegaci vhodnou, který je odůvodněn vztahem soudce, resp. soudců k účastníkovi (§ 14 odst. 1 OSŘ), vyhověno.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. srpna 2007


JUDr. Marie Rezková, v. r.


předsedkyně senátu