22 Nd 195/2007
Datum rozhodnutí: 11.07.2007
Dotčené předpisy:

22 Nd 195/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně P. P., a. s., zastoupené advokátem, proti žalovanému L. J., zastoupenému advokátem, o zaplacení směnečné pohledávky 150 000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 3 Sm 385/2006, o návrhu žalovaného na přikázání věci z důvodu vhodnosti Městskému soudu v Praze, takto:


Projednání věci sp. zn. 3 Sm 385/2006 Krajského soudu v Ostravě se nepřikazuje z důvodu vhodnosti Městskému soudu v Praze.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Ostravě (dále jen soud prvního stupně ), jehož místní příslušnost k projednání a rozhodnutí této věci vyplývá z § 87 písm. e) občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ), předložil spis Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu žalovaného na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu (§ 12 odst. 2 a 3 OSŘ). Žalovaný při jednání před soudem prvního stupně navrhl, aby věc byla přikázána Městskému soudu v Praze s ohledem na skutečnost, že žalovaný i jeho právní zástupce mají bydliště v Praze a dostavení se do sídla tohoto soudu bude pro účastníky i jejich právní zástupce méně nákladné. Podle žalovaného ani neexistuje platná směnka ani jiná platná listina, která by zakládala příslušnost soudu podle § 87 písm. e) OSŘ.


Žalobkyně s návrhem žalovaného vyslovila nesouhlas s tím, že obecná místní příslušnost soudu je základní zásadou a případná delegace je pouze výjimkou z této zásady. Podle žalobkyně všechny osoby, které by měly být vyslechnuty pracují v obvodu Krajského soudu v Ostravě, a tedy delegace by v takovém případě nebyla ekonomicky výhodnější.


Podle § 12 odst. 2 OSŘ věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.


Důvody pro postup podle § 12 odst. 2 OSŘ nebyly shledány opodstatněnými. Samotné tvrzení žalovaného, že žalovaný nebo jeho právní zástupce má v obvodu určitého soudu bydliště, a proto delegace bude mít za následek nižní náklady řízení, důvodem pro takový postup být nemůže. Neumožní-li žalovanému tyto skutečnosti osobní účast při jednáních u místně příslušného soudu, nic nebrání tomu, aby k projednávané věci byl vyslechnut a s provedenými důkazy seznámen prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 odst. 2 OSŘ).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 11. července 2007


JUDr. František Balák, v. r.


předseda senátu