22 Nd 192/2007
Datum rozhodnutí: 12.07.2007
Dotčené předpisy:

22 Nd 192/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci oprávněného S. m. M., proti povinnému J. G., o nařízení exekuce k uspokojení pohledávky v částce 1 000,- Kč a nákladů exekuce, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 7 Nc 3884/2007, o určení místní příslušnosti, takto:


Určuje se, že věc vedenou u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 7 Nc 3884/2007 projedná a rozhodne Okresní soud v Mostě.


O d ů v o d n ě n í :


Oprávněný se u Okresního soudu v Lounech domáhá, aby byla proti povinnému podle vykonatelného pokutového bloku Městské policie M. ze dne 20. února 2004, č. j., nařízena exekuce k uspokojení její pohledávky ve výši 1 000,- Kč a nákladů exekuce. Navrhl, aby provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. J. P.


Okresní soud v Lounech usnesením ze dne 9. května 2007, č. j. 7 Nc 3884/2007-4, vyslovil svoji nepříslušnost s tím, že po uplynutí odvolací lhůty bude věc předložena Nejvyššímu soudu ČR k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Důvodem tohoto postupu byla skutečnost, že se nepodařilo zjistit okolnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti soudu podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen exekuční řád ).


Podle § 105 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ) vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 OSŘ předloží Nejvyššímu soudu.


Podle § 11 odst. 3 OSŘ jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


Citovaná ustanovení se s ohledem na ustanovení § 52 odst 1 exekučního řádu použijí i při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje. Lze pak souhlasit s postupem Okresního soudu v Sokolově, který nevázal předložení věci Nejvyššímu soudu na právní moc usnesení o vyslovení místní nepříslušnosti, nýbrž na uplynutí odvolací lhůty oprávněného, jíž také jediné usnesení doručil, neboť z § 44 odst. 7 exekučního řádu lze dovodit, že prvním úkonem soudu vůči povinnému by mělo být doručení usnesení o nařízení exekuce a že by veškeré úkony soudu měly sledovat základní cíl exekučního řízení, jímž je uspokojení pohledávky oprávněného. Usnesení vydaná podle § 105 a § 11 odst. 3 OSŘ budou povinnému doručena společně s usnesením, jímž bude rozhodnuto o návrhu na nařízení exekuce.


V dané věci Okresní soud v Lounech správně dovodil, že je dána pravomoc soudů České republiky, ale že chybějí podmínky pro určení, který soud je k jejímu projednání a rozhodnutí místně příslušný. Za této situace je Nejvyšší soud ČR přesvědčen, že z hlediska ekonomiky řízení bude nejvhodnější, když věc projedná a rozhodne soud, v jehož obvodu je sídlo exekutora, který by podle návrhu oprávněného měl být pověřen provedením exekuce. Proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 12. července 2007


JUDr. František Balák, v. r.


předseda senátu