22 Nd 190/2007
Datum rozhodnutí: 25.06.2007
Dotčené předpisy:

22 Nd 190/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně M. S., zastoupené advokátkou, proti žalovanému P. S., o rozvodu manželství, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 12 C 94/2007, o určení soudu místně příslušného k projednání věci, takto:


Určuje se, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Olomouci.


Odůvodnění:


Žalobkyně podala 4. 5. 2007 u Okresního soudu v Olomouci návrh na zahájení řízení o rozvod manželství , s tím, že oba účastníci jsou české národnosti, jsou státními příslušníky České republiky, jejich posledním společným bydlištěm byl L. S., ve S. r. N. a posledním bydlištěm žalovaného byl Š., okres O. K jako místně příslušnému podala žalobkyně návrh na rozvod manželství u Okresního soudu v Olomouci s odkazem na článek 3 odst. 1 písm. b), článek 6 nařízení Rady (ES) č. 2201/2003, o příslušnosti a uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000; § 86 odst. 1 a § 88 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád .


Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 9. května 2007, č. j. 12 C 94/2007-13, výrokem pod bodem I. vyslovil svoji místní nepříslušnost, a výrokem pod bodem II. rozhodl, že věc bude po právní moci tohoto rozhodnutí (5. 6. 2007) předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne. V konfrontaci s názorem žalobkyně, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je Okresní soud v Olomouci, neboť žalovaný měl v jeho obvodu poslední známé bydliště, dospěl po právní analýze k závěru, že v daném případě chybějí podmínky místní příslušnosti. Proto věc 13. 6. 2007 s odkazem na § 11 odst. 3 občanského soudního řádu ( OSŘ ) předložil Nejvyššímu soudu.


Podle § 11 odst. 3 OSŘ jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Nejvyšší soud se s právními závěry Okresního soudu v Olomouci ohledně otázky chybějící místní příslušnosti soudu v aplikaci na daný případ ztotožnil a v podrobnostech na ně odkazuje. Současně však dospěl k názoru, že je to právě Okresní soud v Olomouci, který splňuje předpoklady věcně správného a neprodleného rozhodnutí o návrhu žalobkyně, když je s věcí již alespoň rámcově seznámen.


Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 25. června 2007


JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.


předseda senátu