22 Nd 184/2007
Datum rozhodnutí: 19.06.2007
Dotčené předpisy:

22 Nd 184/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně H. C., a. s., zastoupené advokátem, proti žalované R. R., zastoupené opatrovnicí, o zaplacení 15 005,85 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 16 C 136/2006, o návrhu žalované na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 16 C 136/2006 se nepřikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Karlových Varech.


Odůvodnění:


Ve shora uvedené věci se žalobkyně domáhala zaplacení částky 15 005,85 Kč s příslušenstvím žalovanou jako pohledávky z titulu půjčky, poskytnuté žalované podle úvěrové smlouvy z 13. 6. 2001. Žaloba byla podána u Městského soudu v Brně 10. 3. 2006. Poté, co byl jmenovaným soudem vydán 21. 3. 2006 platební rozkaz, podala proti němu 5. 4. 2006 žalovaná platební odpor a její opatrovnice, 26. 4. 2007 navrhla, aby věc byla z důvodu vhodnosti přikázána Okresnímu soudu v Karlových Varech. Tento návrh odůvodnila osobními poměry mezi ní a žalovanou, a svojí finanční situací, znemožňující jí nákladné cestování k soudním jednáním v B.


Žalobkyně s delegací věci Okresnímu soudu v Karlových Varech nesouhlasí s odkazem na údaje v úvěrové smlouvě, týkající se i otázky projednávání případných sporů u místně příslušného soudu. Okresní soud v Karlových Varech není obecným soudem žalované, nýbrž její opatrovnice. V případě nutnosti lze o výslech žalované požádat Okresní soud ve Strakonicích.


Podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu ( OSŘ ) může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Lze souhlasit s názorem žalobkyně, že v daném případě se nejedná o skutkově a právně složitou věc a že delegace věci Okresnímu soudu v Karlových Varech nemůže přispět k větší efektivnosti ani k hospodárnosti řízení. Žalovaná se prostřednictvím své opatrovnice vyjádřila, že její účast u jednání není nezbytně nutná a v případě, že by soud shledal, že její vyjádření ve věci není dostačující, lze místo delegace věci provést dožádání o výslech žalované u soudu v blízkosti jejího bydliště ve smyslu § 39 odst. 1 OSŘ.


Nejvyšší soud proto neshledal zákonné podmínky pro přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 19. června 2007


JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.


předseda senátu