22 Nd 182/2007
Datum rozhodnutí: 26.06.2007
Dotčené předpisy:

22 Nd 182/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně H. C. a. s., zastoupené advokátem, proti žalovanému J. B., o zaplacení 9 530,14,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 34 C 269/2004, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Náchodě, takto:


Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 34 C 269/2004 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Náchodě.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Brně, jehož místní příslušnost k projednání a rozhodnutí této věci vyplývá z § 89a občanského soudního řádu (dále OSŘ ), předložil spis Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu žalovaného na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Náchodě (§ 12 odst. 2 a 3 OSŘ). Žalovaný odůvodnil návrh tím, že v obvodu Městského soudu Brně nebydlí a že mu jeho životní situace a zdravotní stav neumožňují účastnit se jednání u tohoto soudu, a vyvrátit tak tvrzení žalobkyně.


Žalobkyně s přikázáním věci označenému soudu nesouhlasí s odůvodněním, že mezi účastníky byla 20. 9. 2001 uzavřena úvěrová smlouva, přičemž podle § 14 hlavy 9 úvěrových podmínek, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, účastníci dohodli, že pro všechny spory z této smlouvy vzniklé je dána místní příslušnost Městského soudu v Brně. Skutečnosti, které žalovaný uvedl, samy o sobě důvod k delegaci nezakládají, a v daném případě se navíc nejedná o skutkově složitou věc, žalovaný nárok žalobkyně v podstatě nijak nerozporuje a během řízení jej téměř v celém rozsahu splnil.


Podle § 12 odst. 2 OSŘ věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.


Důvod pro postup podle § 12 odst. 2 OSŘ nebyl shledán opodstatněným. Nejvyšší soud vzal při posuzování poměrů účastníků a jimi uváděných důvodů v úvahu především skutečnost, že se účastníci na místní příslušnosti Městského soudu v Brně dohodli. Dosavadní výsledky řízení navíc neopodstatňují přijmout závěr, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji. Pokud se žalovaný ze závažných důvodů nebude moci zúčastnit projednávání věci u Městského soudu v Brně, nic nebrání tomu, aby byl k projednávané věci vyslechnut a s provedenými důkazy seznámen prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 odst. 2 OSŘ).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 26. června 2007


JUDr. Marie Rezková, v. r.


předsedkyně senátu