22 Nd 181/2007
Datum rozhodnutí: 19.06.2007
Dotčené předpisy:

22 Nd 181/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobců: a) Ing. J. W., a b) Ing. R. W., zastoupených advokátkou, proti žalované MUDr. E. K., zastoupené advokátem, o zaplacení částky 165 000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 10 C 54/2007, o návrhu žalobců na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 10 C 54/2007 se nepřikazuje z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 5.


Odůvodnění:


Ve shora uvedené věci se žalobci domáhali zaplacení částky 165 000,- Kč s příslušenstvím z důvodu nesplnění závazku žalované ze smlouvy o půjčce. Žaloba byla podána u Okresního soudu v Břeclavi 24. 10. 2006 a poté, kdy jmenovaný soud 21. 12. 2006 vydal platební rozkaz a žalovaná proti němu podala 6. 3. 2007 odpor, žalobci 13. 4. 2007 navrhli, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti k projednání Obvodnímu soudu pro Prahu 5. Návrh odůvodnili tím, že oba mají svoje bydliště i pracoviště v P. a žalovaná se pracovně rovněž zdržuje převážně v P., když v místě svého trvalého bydliště se nachází jen občas. Navrhují, aby věc byla přikázána shora uvedenému soudu, v jehož obvodu má žalovaná svoje pracoviště.


Žalovaná s návrhem žalobců nesouhlasí; tvrdí, že není pravda, že fakticky žije v P. Bydlí v B., kde žije se svojí rodinou a má zde i svoje zaměstnání. Trvá na tom, aby věc projednal soud příslušný podle jejího bydliště.


Podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu ( OSŘ ) může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. V daném případě není důvod domnívat se, že u Obvodního soudu pro Prahu 5 bude věc projednána a rozhodnuta rychleji a hospodárněji než u Okresního soudu v Břeclavi, který je soudem věcně a místně příslušným ve smyslu § 11 odst. 1 OSŘ, přičemž z obsahu spisu neplyne, že by se žalovaná v místě svého bydliště, to je v B., nezdržovala.


Nejvyšší soud proto neshledal zákonné podmínky pro přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 19. června 2007


JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.


předseda senátu