22 Nd 176/2003
Datum rozhodnutí: 19.11.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Nd 176/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a Víta Jakšiče ve věci péče o nezletilého M. K., zastoupeného opatrovníkem Městským úřadem v T., dítě matky D. K. a otce M. K., o výchovu a výživu, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 15 Nc 5346/2003, o návrhu matky na přikázání věci Okresnímu soudu ve Vsetíně, takto:

Projednání věci sp. zn. 15 Nc 5346/2003 Okresního soudu v Trutnově se nepřikazuje Okresnímu soudu ve Vsetíně.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Trutnově, jehož místní příslušnost k projednání a rozhodnutí této věci vyplývá z § 88 písm. c) OSŘ, předložil spis Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu matky na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu (§ 12 odst. 2 a 3 OSŘ). Podáním z 15. 8. 2003 matka navrhla, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu ve Vsetíně. Návrh odůvodnila tím, že spolu se synem trvale bydlí v obvodu tohoto soudu.

Otec nezletilého s návrhem matky na přikázání věci Okresnímu soudu ve Vsetíně nesouhlasil. Opatrovník nezletilého se nevyjádřil.

Podle § 12 odst. 2 OSŘ věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvody pro postup podle § 12 odst. 2 OSŘ nebyly shledány opodstatněnými. Skutečnost, že matka s nezl. M. změnila své trvalé bydliště v důsledku opuštění společné domácnosti, vedené s otcem dítěte v místě jeho trvalého bydliště, sama o sobě nemůže být důvodem pro přikázání věci místně příslušnému soudu podle jejího nynějšího bydliště, neboť nic nebrání tomu, aby k projednávané věci byla vyslechnuta a s provedenými důkazy seznámena prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 odst. 2 OSŘ).

Podle § 177 odst. 2 OSŘ změní-li se okolnosti, podle nichž se posuzuje příslušnost, může příslušný soud přenést svou příslušnost na jiný soud, jestliže je to v zájmu nezletilého.

S ohledem na usnesení Okresního soudu ve Vsetíně-pobočka ve Valašském Meziříčí z 24. 9. 2003, sp. zn. 2 P 136/2003, bude na Okresním soudu v Trutnově, aby zvážil, zda nejsou dány předpoklady pro postup podle posledně citovaného ustanovení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. listopadu 2003

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu