22 Nd 171/2003
Datum rozhodnutí: 30.10.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Nd 171/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a JUDr. Františka Baláka ve věci žalobkyně P. K., zastoupené JUDr. M. K., jako obecným zmocněncem, proti žalovaným: 1) Z. W., a 2) L. W., zastoupeným advokátkou, o zaplacení částky 237.505,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 7 C 908/2003, o návrhu žalobkyně na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 7 C 908/2003 se přikazuje z důvodu vhodnosti Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

V probíhajícím řízení navrhla žalobkyně, aby věc byla z důvodu vhodnosti přikázána Městskému soudu v Brně, s poukazem na to, že v obvodu tohoto soudu bydlí jak ona, tak její zmocněnec a nachází se v něm též dům, jehož se spor týká. Žalovaní s navrženým postupem souhlasili.

Podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále OSŘ ) může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Zpravidla se vhodnou delegací předchází nutnosti dožádání, což znamená, že typickými důvody vhodnosti budou ty, jež delegujícímu soudu umožní přijmout závěr, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji. Právě tak je tomu v daném případě, neboť žalobkyně a její zmocněnec v obvodu Městského soudu v Brně bydlí, nachází se v něm sporná nemovitost i sídlo právní zástupkyně žalovaných a navíc i žalovaní (jak alespoň plyne z vyjádření jejich zástupkyně) uvažují o tom, že se přestěhují do B. Proto Nejvyšší soud ČR jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta prvá OSŘ), rozhodl, že se tato věc přikazuje z důvodu vhodnosti Městskému soudu v Brně.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. října 2003

JUDr. Vít Jakšič, v. r.

předseda senátu